Публичност

Критерии и методика за оценка на проектите по мярка 111
Критерии и методика за оценка на проектите по мярка 121
Критерии и методика за оценка на проектите по мярка 123
Критерии и методика за оценка на проектите по мярка 311
Критерии и методика за оценка на проектите по мярка 312
Критерии и методика за оценка на проектите по мярка 313
Критерии и методика за оценка на проектите по мярка 321
Критерии и методика за оценка на проектите по мярка 322
Критерии и методика за оценка на проектите по мярка 323
Критерии и методика за оценка на проектите по мярка 331
Дата на публикуване: 30 декември 2014, вторник в 14:44 ч
Договор № СМР-ОП10(1)
Ценово предложение 1
Техническо предложение 1
Договор № СМР-ОП10(2)
Ценово предложение 2
Техническо предложение 2
Договор № СМР-ОП10(4)
Ценово предложение 4
Техническо предложение 4
Дата на публикуване: 05 януари 2014, понеделник в 16:11 ч
Декларация 1
Декларация 2
Декларация 3
Декларация 4
Декларация 5
Декларация 6
Декларация 7
Декларация 8
Декларация 9
Декларация 10
Оценителен лист 1
Оценителен лист 2
Оценителен лист 3
Оценителен лист 4
Оценителен лист 5
Оценителен лист 6
Протокол №3-312
Протокол №3-322
Протокол №3-323
Декларация 1
Декларация 2
Декларация 3
Декларация 4
Декларация 5
Декларация 6
Декларация 7
Декларация 8
Декларация 9
Декларация 10
Протокол №1
Протокол №2
Декларация 1
Декларация 2
Декларация 3
Декларация 4
Декларация 5
Декларация 6
Декларация 7
Декларация 8
Декларация 9
Заявление
Оценителен лист 1
Оценителен лист 2
Оценителен лист 3
Оценителен лист 4
Оценителен лист 5
Оценителен лист 6
Оценителен лист 7
Оценителен лист 8
Оценителен лист 9
Оценителен лист 10
Оценителен лист 11
Оценителен лист 12
Оценителен лист 13
Оценителен лист 14
Оценителен лист 15
Оценителен лист 16
Оценителен лист 17
Оценителен лист 18
Оценителен лист 19
Оценителен лист 20
Оценителен лист 21
Оценителен лист 22
Оценителен лист 23
Оценителен лист 24
Оценителен лист 25
Оценителен лист 26
Протокол №2-121
Протокол №2-312
Протокол №2-321
Протокол №2-322
Протокол №2-331
Декларация 1
Декларация 2
Декларация 3
Декларация 4
Декларация 5
Декларация 6
Декларация 7
Декларация 8
Декларация 9
Декларация 10
Оценителен лист 1
Оценителен лист 2
Оценителен лист 3
Оценителен лист 4
Оценителен лист 5
Оценителен лист 6
Протокол №3-312
Протокол №3-322
Протокол №3-323
Декларация 1
Декларация 2
Декларация 3
Декларация 4
Декларация 5
Декларация 6
Декларация 7
Декларация 8
Декларация 9
Декларация 10
Оценителен лист 1
Оценителен лист 2
Оценителен лист 3
Оценителен лист 4
Оценителен лист 5
Оценителен лист 6
Оценителен лист 7
Оценителен лист 8
Оценителен лист 9
Оценителен лист 10
Оценителен лист 11
Оценителен лист 12
Оценителен лист 13
Протокол №4-121
Протокол №4-311
Протокол №4-312
Протокол №4-313
Протокол №4-321
Протокол №4-322
Протокол №4-323
Декларация 1
Декларация 2
Декларация 3
Декларация 4
Декларация 5
Декларация 6
Декларация 7
Декларация 8
Декларация 9
Декларация 10
Оценителен лист 1
Оценителен лист 2
Оценителен лист 3
Оценителен лист 4
Оценителен лист 5
Оценителен лист 6
Оценителен лист 7
Оценителен лист 8
Оценителен лист 9
Протокол №5-121
Протокол №5-312
Протокол №5-312-1
Протокол №5-312-2
Протокол №5-321
Протокол №5-323
Протокол №5-331
Декларация 1
Декларация 2
Декларация 3
Декларация 4
Декларация 5
Декларация 6
Декларация 7
Декларация 8
Декларация 9
Декларация 10
Оценителен лист 1
Оценителен лист 2
Оценителен лист 3
Оценителен лист 4
Оценителен лист 5
Оценителен лист 6
Оценителен лист 7
Протокол №6-312
Протокол №6-321
Протокол №6-323
Вътрешни правила ЗОП
РЕГИСТЪР НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ
РЕГИСТЪР НА ДОГОВОРИТЕ ПО ЧЛ.14 АЛ.5 ОТ ЗОП
СПИСЪК НА ФИЗИЧЕСКИТЕ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, С КОИТО МИГ ИМА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР, КАКТО И ПРЕДМЕТА НА СКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОР
Устав на МИГ Карнобат актуализиран
Правила за работа АСД
Стратегия
Правила за работа на КИП
Годишен доклад МИГ Карнобат 12
Годишен доклад МИГ Карнобат 13
Регистър одобрени проекти
Членове на учредително Общо събрание
Списък на физическите и юридически лица, с които МИГ има сключен договор, както и предмета на сключения договор
Членове на Общо събр. към 31.12.2014г
Регистър на обществените поръчки
Промяна бюджет
Одобрен бюджет
Годишен доклад МИГ Карнобат 2014
Членове на Общо събр. към 31.07.2015г
1Регистър-на-договорите-по-чл.14-ал.5-от-ЗОП 6 15
1Списък на физ и юридическите лица с които има сключени договори 6 15

Този информационен интернет портал е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз в изпълнение на Договор № РД-50 93/13.06.2012 между МИГ-Карнобат, МЗХ и ДФЗ за прилагането на Стратегията за местно развитие на територията на община Карнобат (2011-2015), финансиран по мярка 41 и мярка 431-1 на ПРСР 2007-2013.

© 2024 Местна инициативна група - Карнобат