Профил на купувача

Дата на публикуване: 05 юни 2015, петък в 09:23 ч
Дата на извършени плащания, на основание приемо-предавателни протоколи:поз.1,2,3 – 26.05.2015 г.
Договор СМР-ОП 11-1
Договор СМР-ОП 11-2
Договор СМР-ОП 11-3
Дата на публикуване: 18 май 2015, понеделник в 14:17 ч
Протокол
Дата на публикуване: 27 април 2015, понеделник в 14:34 ч
Публична покана
Образци по обособена позиция № 1
Образци по обособена позиция № 2
Образци по обособена позиция № 3
Проект на договор по ОП № 1
Проект на договор по ОП № 2
Проект на договор по ОП № 3
Техническа спецификация № 1
Техническа спецификация № 2
Техническа спецификация № 3
Дата на публикуване: 4 март 2015, сряда в 12:28 ч
ДОГОВОР за изработка и излъчване на рекламен документален филм
Дата на публикуване: 16 декември 2014, вторник в 13:24 ч
Регистър на гражданските договори
Регистър на договорите по чл.14 ал.5 от ЗОП
Регистър на трудовите договори
Обществена поръчка
Обществена поръчка за изпълнение на дейности по мярка 431 – 1 „Управление на МИГ, придобиване на умения и постигане на обществена активност на територията на „МИГ – Карнобат“, съгласно одобрен бюджет за 2014 г., по обособени позиции.
Обособена позиция № 1: „Двудневен семинар за членовете на екипа,УС и КС – 14 човека на тема “Умения за работа в екип, делова комуникация и етика“;
Обособена позиция № 2: „Обучително посещение на местни лидери от различни сектори, бенефициенти, членове на екипа и УС на реализирани успешни и иновативни проекти по мерките от СМР на МИГ – Карнобат на територията на страната;
Обособена позиция № 3: „Изготвяне на кратък филм, отчитащ резултатите по прилагане на СМР и популяризиращ дейността на МИГ – Карнобат;
Обособена позиция № 4: „Оранизиране на информационни кампании и форуми на територията на МИГ“;
Обособена позиция № 5: „Обучения на одобрени и потенциални бенефициенти от частния сектор на тема: „Отчитане и реализация на проектни предложения по мерките за сектора, включени в СМР на МИГ – Карнобат“;
Обособена позиция № 6: „Обучения на одобрени и потенциални бенефициенти от сектор селско стопанство на тема: „Отчитане и реализация на проектни предложения по мерките за сектора, включени в СМР на МИГ – Карнобат“;
Обособена позиция № 7: „Обучения на одобрени и потенциални бенефициенти от публичния сектор, НПО, културни и образователни институции на тема: „Отчитане и реализация на проектни предложения по мерките за сектора, включени в СМР на МИГ – Карнобат“;
Обособена позиция № 8: „Обучения на местни лидери на тема: „Положителни и отрицателни практики на воденото от общностите местно развитие“
Заповед за откриване процедура
Публична покана
Допълнителна информация
Образци за участие
Проект на договор
Дата на публикуване: 18 ноември 2014, вторник в 14:44 ч
Техническо задание – позиция 1
Дата на публикуване: 18 ноември 2014, вторник в 14:46 ч
Техническо задание – позиция 2
Дата на публикуване: 18 ноември 2014, вторник в 14:48 ч
Техническо задание – позиция 3
Дата на публикуване: 18 ноември 2014, вторник в 14:50 ч
Техническо задание – позиция 4
Дата на публикуване: 18 ноември 2014, вторник в 14:52 ч
Техническо задание – позиция 5
Дата на публикуване: 18 ноември 2014, вторник в 14:54 ч
Техническо задание – позиция 6
Дата на публикуване: 18 ноември 2014, вторник в 14:56 ч
Техническо задание – позиция 7
Дата на публикуване: 18 ноември 2014, вторник в 14:58 ч
Техническо задание – позиция 8
Дата на публикуване: 03 декември 2014, сряда в 10:12 ч
Протокол от дейността на комисията
Дата на публикуване: 06 декември 2014, събота в 11:24 ч
Договор № СМР-ОП10(1)
Ценово предложение – позиция 1
Техническо предложение – позиция 1
Техническо задание – позиция 1
Дата на публикуване: 06 декември 2014, събота в 11:31 ч
Договор № СМР-ОП10(2)
Ценово предложение – позиция 2
Техническо предложение – позиция 2
Техническо задание – позиция 2
Дата на публикуване: 06 декември 2014, събота в 11:39 ч
Договор № СМР-ОП10(3)
Ценово предложение – позиция 3
Техническо предложение – позиция 3
Техническо задание – позиция 3
Дата на публикуване: 06 декември 2014, събота в 11:46 ч
Договор № СМР-ОП10(4)
Ценово предложение – позиция 4
Техническо предложение – позиция 4
Техническо задание – позиция 4
Дата на публикуване: 06 декември 2014, събота в 11:52 ч
Договор № СМР-ОП10(5)
Ценово предложение – позиция 5
Техническо предложение – позиция 5
Техническо задание – позиция 5
Дата на публикуване: 06 декември 2014, събота в 11:58 ч
Договор № СМР-ОП10(6)
Ценово предложение – позиция 6
Техническо предложение – позиция 6
Техническо задание – позиция 6
Дата на публикуване: 06 декември 2014, събота в 12:07 ч
Договор № СМР-ОП10(7)
Ценово предложение – позиция 7
Техническо предложение – позиция 7
Техническо задание – позиция 7
Дата на публикуване: 06 декември 2014, събота в 12:14 ч
Договор № СМР-ОП10(8)
Ценово предложение – позиция 8
Техническо предложение – позиция 8
Техническо задание – позиция 8
Дата на извършени плащания, на основание приемо-предавателни протоколи:поз.1,2,4 – 15.12.2014; поз.5 – 17.12.2014; поз.6,7 – 19.12.2014; поз.3,8 – 22.12.2014
Дата на приключване на договорите, съгласно окончателни доклади – 22.12.2014
Дата на освобождаване на гаранции за участие – 30.12.2014 г. – последните три реда са свободен текст
ОБРАЗЦИ За участие в процедура по чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП с предмет: „ОБУЧИТЕЛНО ПОСЕЩЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕКИПА, УС, КС И ДР. НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ ОТ СТРАНА ОТ ЕС, ЗА ОБМЯНА НА ОПИТ И ДОБРИ ПРАКТИКИ, ПОДОБРЯВАНЕ НА КОМУНИКАТИВНИТЕ УМЕНИЯ И ЕФЕКТИВНОСТТА НА РАБОТА С БЕНЕФИЦИЕНТИ”
ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ ЗА ВЪНШНА УСЛУГА „ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОУЧВАНИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА „МИГ –КАРНОБАТ”, ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ”
ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ ЗА ВЪНШНА УСЛУГА „ОБУЧИТЕЛНО ПОСЕЩЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕКИПА, УС, КС И ДР. НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ ОТ СТРАНА ОТ ЕС, ЗА ОБМЯНА НА ОПИТ И ДОБРИ ПРАКТИКИ, ПОДОБРЯВАНЕ НА КОМУНИКАТИВНИТЕ УМЕНИЯ И ЕФЕКТИВНОСТТА НА РАБОТА С БЕНЕФИЦИЕНТИ”
ЗАПОВЕД №УС – СМР – 24/29.11.2013г.
ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ ЗА ВЪНШНА УСЛУГА
“ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЯ НА ЕКИПА НА “МИГ – КАРНОБАТ”, ЧЛЕНОВЕТЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ И КОНТРОЛНИЯ СЪВЕТ, И МЕСТНИ ЛИДЕРИ, ПО ЧЕТИРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ”
ОБРАЗЦИ За участие в процедура по чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП с предмет: “ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЯ НА ЕКИПА НА “МИГ – КАРНОБАТ”, ЧЛЕНОВЕТЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ И КОНТРОЛНИЯ СЪВЕТ, И МЕСТНИ ЛИДЕРИ, ПО ЧЕТИРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ”
ПУБЛИЧНА ПОКАНА
Публична покана – Проучване 2013
ОБРАЗЦИ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ПО ЧЛ. 14, АЛ. 4, Т. 2 ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ: “ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОУЧВАНИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА “МИГ – КАРНОБАТ”, ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ”
ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ ЗА ВЪНШНА УСЛУГА “ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОУЧВАНИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА “МИГ – КАРНОБАТ”, ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ”
Публична покана
ОБРАЗЦИ – Доставка на 1 брой нов лек автомобил с над 5+1 места, до 150к.с за нуждите на СНЦ “МИГ Карнобат”
ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ ЗА ДОСТАВКА на 1 брой нов лек автомобил с над 5+1 места, до 150к.с за нуждите на СНЦ “МИГ Карнобат”
ПУБЛИЧНА ПОКАНА за “Провеждане на изследвания и проучвания за нуждите на “МИГ – Карнобат” по обособени позиции: Обособена позиция №1 “Изследване степен на публичност и информираност по прилагане стратегията на територията на МИГ – Карнобат”; Обособена позиция №2 “Изследване на нагласа и намерения сред гражданите на територията на МИГ за кандидатстване по първа покана”; 3.Обособена позиция №3 “Проучване относно прилагане стратегията на МИГ 2012 г. по основни сектори”
ПУБЛИЧНА ПОКАНА за “Провеждане на обучения за създаване на капацитет на “МИГ – Карнобат”, по три обособени позиции: 1. “Обучение на членовете на екипа, Управителния съвет (УС) и Контролния съвет (КС)”; 2. “Обучения на местни лидери на тема: “Прилагане на подхода Лидер на местно ниво по сектори на развитие”; 3. “Обучения за местни лидери на тема: “Мобилизиране на ресурси за участие в стратегията за местно развитие по сектори”
ОБРАЗЦИ за участие в процедура по чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП с предмет: “Провеждане на обучения за създаване на капацитет на “МИГ – Карнобат” по три обособени позиции”
ОБРАЗЦИ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ПО ЧЛ.14, АЛ.4, Т.2 ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ: “ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗСЛЕДВАНИЯ И ПРОУЧВАНИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА “МИГ – КАРНОБАТ” ПО ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ”
ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ ЗА ВЪНШНА УСЛУГА “ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЯ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА КАПАЦИТЕТ НА “МИГ – КАРНОБАТ” ПО ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ”
ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ ЗА ВЪНШНА УСЛУГА “ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗСЛЕДВАНИЯ И ПРОУЧВАНИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА “МИГ – КАРНОБАТ” ПО ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ”

Този информационен интернет портал е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз в изпълнение на Договор № РД-50 93/13.06.2012 между МИГ-Карнобат, МЗХ и ДФЗ за прилагането на Стратегията за местно развитие на територията на община Карнобат (2011-2015), финансиран по мярка 41 и мярка 431-1 на ПРСР 2007-2013.

© 2024 Местна инициативна група - Карнобат