НОВИНИ

ПОКАНА за прием на проекти по Мярка 323 “Опазване и възстановяване на селското наследство”
Дата на публикуване: 16 август 2012, четвъртък в 10:26 ч

Прием на проекти по Мярка 323 “Опазване и възстановяване на селското наследство” от Стратегия за местно развитие на СНЦ “МИГ-Карнобат” при спазване изискванията на заложените процедури в Стратегията за местно развитие и Чл. 52 (b) (iii) и Чл. 57 от Регламент на Съвета (EC) N° 1698/2005г. т. 5.3.3.2.3 от Приложение II на Регламент на Комисията (EC) N° 1974/2006.

Схемата за безвъзмездна финансова помощ по Мярка 323 “Опазване и възстановяване на селското наследство” се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони в изпълнение на Стратегия за местно развитие на Местна инициативна група “Карнобат”.

СНЦ “МИГ-Карнобат”, съгласно Заповед №СМР-МИГ-02/1/М323 на Изп. директор на МИГ “Карнобат” обявява Първа покана за набиране на заявления за подпомагане проекти по Мярка 323 “Опазване и възстановяване на селското наследство” от Стратегия за местно развитие на СНЦ “МИГ-Карнобат” със средните параметри:

1. Период на прием на заявления за подпомагане по Мярка 323 “Опазване и възстановяване на селското наследство” с начална дата и час: 09.00ч. на 03.09.2012г. и крайна дата и час: 17.00ч. на 30.11.2012г.

2. Финансовата помощ за Първи прием е с обща стойност в размер на 99 993 лв. и е 100% от планирания бюджет по мярката за 2012г.

3. Цели на мярката съгласно СМР:

 • Повишаване на информираността по отношение на проблемите на природната и културна среда и популяризиране на природното и културно наследство;
 • Създаване на условия и управленска рамка за опазване на елементи от природното и културно наследство.
 • Опазване на природни елементи, като неделима част от селския пейзаж.
 • Укрепване на селската общност чрез включване на местни знания и умения при разработването и осъществяването на културни проекти;
 • Подобряване на околната среда в селата и утвърждаване на чувство за принадлежност към местната общност;
 • Съхраняване, обновяване и модернизиране на културната инфраструктура;
 • Популяризиране на живото нематериално културно наследство.
 • Предоставяне на възможност на общинските власти да работят заедно с местното население при подготовката на плановете за развитие на съответните райони;
 • Осигуряване съпричастност на местно равнище към значението на нематериалното културно наследство и важността на неговото признаване.

4. Основни изисквания, свързани с обявения прием на заявления:

 • Обхват на мярката:
  • – Географски обхват на мярката – цялата територия на Община Карнобат;
  • – Обхват на инвестициите – мярката подкрепя материални и нематериални инвестиции, насочени към опазване и/или подобряване на природното и материалното и нематериално културно наследство.
  • – Един проект може да обхваща различни дейности за едно или няколко населени места.
 • Допустими кандидати:
  • – Юридически лица регистрирани по ЗЮЛНЦ на територията на община Карнобат;
  • – Община Карнобат;
  • – Музеи, читалища и други юридически лица, с дейност в сферата на културата;
  • – Научни институти, изследователски звена и училища;
  • – Кооперации, занаятчийски или други сдружения, работещи в областта на занаятите и местни традиции;
  • – Граждански сдружения на физически лица и/или юридически лица, създадени с цел изпълнението на конкретен проект;
  • – Местни поделения на религиозни общност
  • – Всички с регистрация и седалище на територията на община Карнобат.
 • Допустими дейности:
  • – Подготовка и прилагане на програми за информиране за проблемите на околната среда и устойчивото развитие. Инвестиции свързани с поддръжката, възстановяването и подобряването на природното наследство: Прилагане на дейности в защитени територии и зони от Натура 2000 (проучвателни; мониторингови; консервационни и възстановителни; устройване и развитие на туристическа инфраструктура; разработване на интерпретационни програми и др.); Дейности, свързани с опазването на територии, животни, растения, природни образувания, които не са защитени със закон, но са от особено значение за местната общност, свързани със селския фолклор и обичаи, или са част от селския пейзаж.
  • – Инвестиции, свързани с развитието на места със земеделски земи с ВПС : полева инвентаризация/проучване на физическите блокове; оценка и изготвяне на препоръки за запазване статута на земеделски земи с ВПС на ниво физически блок (обезлесяване или дозалесяване); дейности по изпълнение на препоръките след съгласуване и одобрение от МЗХ; идентифициране на потенциални земеделски земи с ВПС и предложение за включване в официалния списък за получаване на компенсации.
  • – Дейности за опазване и възстановяване на традиционния селски пейзаж: Почистване от твърди битови отпадъци; Премахване/добавяне на характерни елементи; Дейности по планиране и устройване на селския ландшафт;
  • – Дейности, отнасящи се до културното наследство, свързани с изследване, поддържане, възстановяване и подобряване на културните особености на населените места и на селския ландшафт.

  а) Инвестиции в материалното културно наследство:

  • – Дейности по съхраняване, възстановяване и обновяване на културното наследство на територията на „МИГ Карнобат”, включително: съхраняване, създаване или обогатяване на сбирки (исторически, етнографски и др.); възстановяване, почистване и поддържане на значими обекти от културно-историческото наследство на района (в. т.ч. археологически), както и на терените около тях;
  • – Информационни дейности като реклама, плакати, статии, радио и ТВ предавания, свързани с популяризиране на материалното културно наследство;
  • – Инвестиции в оборудване и/или обзавеждане на сгради/обекти от културното наследство на територията на „МИГ Карнобат” (местна културна инфраструктура);
  • – Дребно-мащабни инвестиции за осигуряване на достъпна среда и дребно мащабна инфраструктура до обекти от културното наследство на територията

  б) Инвестиции в нематериалното културно наследство:

  • – Проучвания и изработване на материали във връзка с идентификация, документиране и/или изследване, и/или съхраняване на елементи от нематериалното културно наследство;
  • – Съхранение и популяризиране на местния фолклор, на историческото и културното наследство в т.ч. опазване на природните пространства и на мемориалните места;
  • – Популяризиране, предаване и възраждане на различни аспекти на културното наследство (обичаи, традиции, фестивали, събори, изложения, семинари, създаване на мрежа от институции – музеи, музейни сбирки, читалища, общини, НПО, както и частни лица/обекти);
  • – Осигуряване на признаване, уважение и популяризиране на нематериалното културно наследство посредством: информационни дейности; програми за повишаване на заинтересоваността и информираността на обществото и по-специално на младежта и малцинствените групи; неформални способи за предаване на знанията и информацията за местното културно наследство(техники и технологии, свързани с опазването и развитието на традиционните занаяти и др.); информиране на обществеността за опасностите, които заплашват културното наследство, както и за инициативите за неготовото опазване;

  Дейности свързани с промоция на проектите.

  • – Финансова помощ се предоставя за изпълнение на дейности по проекти, които се осъществят на територията на МИГ Карнобат.
  • – Не се предоставя финансова помощ за проекти, оказващи отрицателно въздействие върху околната среда.
  • – Не се предоставя финансова помощ за проекти, включващи инвестиции в местата по националната екологична мрежа Натура 2000, когато тези инвестиции не отговарят на изискванията на Закона за биологичното разнообразие и съответните подзаконови нормативни актове за неговото прилагане, както и предвидените ограничения в заповедите за определянето на тези места и плановете за управлението им.
 • Допустими разходи:
  • – Дребнo мащабни строително-монтажни работи и свързаните с тях дейности;
  • – Инвестиции за оборудване и/или обзавеждане на сгради/обекти от културното и природно наследство на територията на „МИГ Карнобат”;
  • – Разходи за опазването на територии, животни, растения и природни образувания от особено значение за местната общност, свързани със селския фолклор и обичаи, или са част от селския пейзаж.
  • – Възстановяване, съхраняване, обновяване и изграждане на сбирки и експозиции (исторически, етнографски и др.), включително за консултантски услуги;
  • – Съхраняване, възстановяване, почистване и поддържане на значими местни обекти от културно-историческото наследство на района;
  • – За проучвания и изработване на материали за идентификация и/или документиране и/или изследване и/или съхранение на елементи от нематериалното културно наследство;
  • – За съхранение и популяризиране на местния фолклор, обичаи, обреди, на историческото и културно наследство на територията;
  • – Разходи за проучвания, анализи, ръководства, програми;
  • – За популяризиране, организиране и провеждане на фестивали, събори и други събития, свързани с културното наследство на територията, както и организиране на изложби, семинари, експозиции, мобилни експозиции и др.
  • – За разработване, отпечатване и разпространение на рекламни и информационни материали.
  • – За организиране на информационни събития и семинари.
 • Недопустими разходи:
  • – Всички разходи, посочени като недопустими в раздел 5.0.
  • – Закупуване на земя и сгради;
  • – За обезщетения за отчуждаване на имоти, както и обезщетения по чл. 209 и 210 от ЗУТ;
  • – Общи разходи, направени по-рано от една година от датата на кандидатстване;
  • – За доставка на оборудване, обзавеждане на сгради;
  • – Разходи за издаване на брошури, които не съответстват на изискванията за публичност, на финансирането, осигурено от ЕЗФРСР.
  • – Финансова помощ не се предоставя на кандидати/ползватели на помощта, за които бъде установена функционална несамостоятелност и/или изкуствено създаване на условия, необходими за получаване на помощта, с цел осъществяване на предимство в противоречие с целите на мярката. В случаите на кандидат община не се прилага изискването по отношение на функционалната несамостоятелност.
  • – Финансова помощ не се предоставя при условие, че за същата инвестиция кандидатът е получил публична финансова помощ от националния бюджет и/или от бюджета на ЕС.
  • – Разходи за изработване на информационни табели или билбордове над 15 000 лв.;
  • – Разходи за инвестиции, за които са установени, че са кандидатствали или помощта е получена от ЮЛ с нестопанска цел, регистрирани по ЗЮЛНЦ, които не са независими предприятия по смисъла на чл. 4, ал. 2 ЗМСП и за които се установи, че са учредени или преобразувани с цел осъществяване на предимство в противоречие с целите на мярката.
  • – В случаите на проекти, включващи строително-монтажни работи, не се предоставя финансова помощ за дейности, извършени преди посещението на място от МИГ, с изключение на общите разходи.
  • – Разходи за доставка или услуга, чиято стойност възлиза на повече от левовата равностойност на 15 000 евро, или тя е част от доставки/услуги на обща стойност, по-голяма от левовата равностойност на 15 000 евро, договорирани с един доставчик/изпълнител, за която кандидатът не е представил най-малко три съпоставими независими оферти в оригиналЗакупуване на обзавеждане, оборудване, превозни средства;
  • – Кандидатите следва да се съобразяват с всички ограничения.
 • Размер на финансовата помощ:
  • – 100% от общите допустими разходи за проекти на общината;
  • – 100% от общите допустими разходи за проекти на юридически лица с нестопанска цел, на читалища, на местни поделения на вероизповедания научни и учебни заведения за не генериращи приходи проекти в обществен интерес;
  • – 70% от общите допустими разходи за други неправителствени организации, читалища и сдружения при спазване на размерите и условията на правилата за de minimis aid (Регламент на ЕК №1998/2006).
 • Финансови параметри на проектите:
  • – Максималния размер на инвестицията за един проект по тази мярка е левовата равностойност на 30 000 евро;
  • – Минималния размер на инвестицията за един проект по тази мярка е левовата равностойност на 1 000 евро;
 • Условие за избор на проекти:
  • Всички избираеми проекти следва да включват инвестиции, както в материалното, така и в нематериалното културно наследство или само в нематериалното културно наследство. Последните следва на не се състоят изцяло от създаване и поддържане на интернет страници, производство на печатни материали, организиране на срещи, публикации на изследвания и доклади.
 • Минимална помощ/държавни помощи:
  • Финансовата помощ по тази мярка се предоставя при спазване на изискванията на Регламент (ЕО) № 1998/2006 на Комисията от 15 декември 2006 г. относно прилагането на членове 87 и 88 от Договора за създаване на Европейската общност по отношение на минималната помощ (ОВ, L 379 от 28.12.2006). Финансовата помощ за един ползвател не може да надхвърля левовата равностойност на 200 000 евро за период от три последователни данъчни години – годината на плащане и две предходни години, с изключение на публични инвестиции, при които получател на помощта е община.

5. Критерии за техническа оценка съгласно Стратегия за местно развитие:

 • Юридическите лица с нестопанска цел да са регистрирани в община Карнобат, а основният им предмет на дейност да е свързан с дейността която предлагат;
 • Дейностите трябва да отговарят на приоритетите на Плана за развитие на община Карнобат за периода 2007-2013г.;
 • Заявленията за подпомагане следва да са в съответствие с действащото българско законодателство в областта на инвестиционното проектиране и разпоредбите на Закона за устройство на територията.
 • Ще се дава приоритет на проекти представени от кандидати, които са юридически лица с нестопанска цел, читалища и сдружения с активна дейност.
 • 1. Задължителни критерии – целите, дейностите и изискванията на мярката (40т);
 • 2. Допълнителни критерии:
  • – проекти, които се изпълняват в партньорство и обхващат повече от едно населено място от територията на община Карнобат (20т);
  • – проекти, включващи инвестиции, както в материалното, така и в нематериалното културно наследство(20т);
  • – проекти за културното наследство на етническите малцинства (20т).

6. Изискванията към кандидатите за подпомагане, проектите за обучение, допустимите разходи, процедурите за кандидатстване и реда за изплащане на финансовата помощ са публикувани в Насоките за кандидатстване към настоящата Покана за набиране на заявления, Чл. 52 (b) (iii) и Чл. 57 от Регламент на Съвета (EC) N° 1698/2005г. т. 5.3.3.2.3 от Приложение II на Регламент на Комисията (EC) N° 1974/2006.., както и в Стратегия за местно развитие на МИГ “Карнобат”.

7. Подаване на заявления:

 • Началната дата и час за подаване на заявления за подпомагане по тази обява е 09.00ч. на 3 септември 2012г.
 • Крайният срок за подаване на заявления за подпомагане по тази обява е 17.00ч. на 30 ноември 2012г.

8. Заявленията за подпомагане се подават в офиса на МИГ от лицето, законно представляващо кандидата или по пощата с обратна разписка или чрез куриерска услуга с обратна разписка съгласно Насоките за кандидатстване към настоящата покана.

Необходимата за кандидатстване документация по мярката е публикувана на интернет страницата на МИГ”Карнобат”, информация и документи могат да бъдат получени и в офиса на МИГ-Карнобат всеки работен ден между 10.00ч. и 16.00ч.

Екипът на МИГ “Карнобат” ще предоставя консултации на потенциални кандидати по следните начини:

 • устни консултации: в офиса на МИГ в следните дни: – всеки вторник и четвъртък в офиса на МИГ от 09.00ч. до 17.00ч.
 • писмени консултации: по зададен писмено въпрос на ел.поща на МИГ.
 • Консултиране в населените места от територията на МИГ “Карнобат” по график, предварително обявен в публичното пространство, информационни източници и регионални медии.

Проектните предложения се подават на следния адрес:
Гр.Карнобат, обл.Бургас,
Ул.”Димитър Полянов” №2

Лица за контакт:

 • Председател на УС на МИГ Карнобат: Кремена Събева:
  тел: 0882 003 104
 • Изпълнителен директор: инж.Щерьо Черногоров:

  тел: 0889 688 815
 • Експерт: Минка Димитрова

  тел: 0889 080 818

Ел.поща: migkarnobat@mail.bg

* Земеделските земи с високо природна стойностВПС са равномерно разпределени из цялата страна – от равнините до върховете на планините. Тяхното категоризиране се основава на концепцията за трите основни категории земеделски земи с ВПС – наличие на висок дял на полуестествена растителност, мозайка от ниско интензивно земеделие и природни и структурни елементи, редки видове или висок дял на европейски и световни популации. Земеделските земи с ВПС са обявени със Заповед № РД 09-328/2.06.2008 г. на Министъра на земеделието и храните за утвърждаване на списък с физическите блокове със земеделски земи с висока природна стойност)

1 Природно наследство са природните ресурси, използвани от настоящите поколения ( земните физически, биологически и геоложки формации, хабитати, застрашени видове животни и растения) с научна, консервационна или естетическа стойност.

2 “Материално културното наследство” са всички материални свидетелства, явяващи се изразни средства на културното развитие на обществото (местна културна инфраструктура-сгради, паметници, съоръжения и др.), обслужващи или ползващи се за нуждите на местната общност в културната сфера.

3 “Нематериално културно наследство” са нематериални изразни средства (социални обичаи, обреди и празненства, форми на представяне и изразяване в т. ч. и езикът, художествено-изпълнителско изкуство, знания и умения, а също и свързаните с тях инструменти, предмети и културни пространства.

Този информационен интернет портал е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз в изпълнение на Договор № РД-50 93/13.06.2012 между МИГ-Карнобат, МЗХ и ДФЗ за прилагането на Стратегията за местно развитие на територията на община Карнобат (2011-2015), финансиран по мярка 41 и мярка 431-1 на ПРСР 2007-2013.

© 2024 Местна инициативна група - Карнобат