НОВИНИ

ПОКАНА за прием на проекти по Мярка 111 “Информационни дейности и разпространение на научни знания”
Дата на публикуване: 15 август 2012, сряда в 8:44 ч

Прием на проекти по “Мярка 111 Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания”от Стратегия за местно развитие на СНЦ “МИГ-Карнобат” при спазване изискванията на заложените процедури в Стратегията за местно развитие и Наредба 23/14.07.2008г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Мярка “Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания” по Програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013г.

Схемата за безвъзмездна финансова помощ по Мярка 111 “Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания” се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони в изпълнение на Стратегия за местно развитие на Местна инициативна група “Карнобат”.

СНЦ “МИГ-Карнобат”, съгласно Заповед №СМР-МИГ-01/1/М111 на Изп. директор на МИГ “Карнобат” обявява Първа покана за набиране на заявления за подпомагане проекти по Мярка 111 “Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания” от Стратегия за местно развитие на СНЦ “МИГ-Карнобат” със следните параметри:

1. Период на прием на заявления за подпомагане по Мярка 111 “Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания” с начална дата и час: 09.00ч. на 03.09.2012г. и крайна дата и час: 17.00ч. на 30.11.2012г.

2. Финансовата помощ за Първи прием е с обща стойност в размер на 29 338 лв.и е 100% от планирания бюджет по мярката за 2012г.

3. Цели на мярката съгласно СМР:

 • Подобряване на човешкия потенциал в земеделието и горското стопанство чрез разпространение на знания и придобиване на нови умения.
 • Осигуряване на адекватно равнище на техническите и икономическите знания и умения в областта на управлението и бизнеса, новите технологии, качеството и безопасността на продуктите, устойчивото управление на природните ресурси.

4. Основни изисквания, свързани с обявения прием на заявления:

 • Обхват на мярката
  Финансовата помощ се предоставя на организации на територията на МИГ-Карнобат, които имат право да провеждат курсове и информационни дейности.
 • Допустими кандидати
  • – Институции в системата на професионалното образование и обучение в областта на селското и горското стопанство (допустими дейности 1 и 2);
  • – ЮЛНЦ с нестопанска цел, на които в основния предмет на дейност в устава или учредителния акт е включено обучение и/или повишаване на квалификацията и/или консултации и/или информационна дейност в областта на селското и горско стопанство (допустима дейност 2).
  • – Научни институти, които осъщестяват научни, приложни и обслужващи дейности в областта на селското стопанство и/или горското стопанство (допустима дейност 2).
 • Допустими дейности:
  • 1. Обучителни курсове:
   • 1.1. Дългосрочни с продължителност 150 часа
   • 1.2. Краткосрочни с продължителност 30 часа
  • 2. Информационни дейности: Семинари, информационни сесии или работни срещи с продължителност от 6 до 18 часа.
   • Основни теми за обучителни модули и информационни дейности:
   • a. Технически(нови техники и технологии, въвеждане на иновационни практики и др.),
   • b. Икономически(законодателство, счетоводство, управление, маркетинг и др.),
   • c. Информационни технологии ( работа с компютър, запознаване със средства за комуникации и информация и др.),
   • d. Базово обучение по проблеми на опазване на околната среда в земеделието/горите (замърсяване на водите от нитрати, почвена ерозия, промени в климата, био-разнообразие и др.),
   • e. Устойчиво управление на природните ресурси в съответствие с европейското законодателство
 • Допустими разходи:
  • – Предварителни разходи за разработване на учебната програма (извършени не по-рано от 1 година преди датата на подаване на заявлението за подпомагане и не надвишаващ 5 % от стойността на преките разходи за провеждане на обучението);
  • – Преки разходи за провеждане на обучението, които включват:
   • а) възнаграждения за преподавателите (до 17 лв на час);
   • б) пътни за преподавателите;
   • в) пълен пансион или дневни разходи за преподавателите (до 20 евро за ден);
   • г) нощувки за преподавателите в размер не повече от левовата равностойност на 30 евро за ден;
   • д) осигуряване на учебни материали, свързани с обучението;
   • е) разходи за издаване на брошури, съобразени с обосновката на информационната дейност (до 10% от останалите допустими преки разходи по т. 2);
   • ж) пътни и храна за обучаваните (до 20 евро за ден);
  • – Административни и управленски разходи на организацията, извършваща дейностт (до 20% от общата стойност на одобрените преки разходи по т. 2).
 • Недопустими разходи:
  • – Всички разходи посочени като недопустими в раздел 5.0
  • – Закупуване на обзавеждане, оборудване, превозни средства;
  • – Закупуване на земя и сгради;
  • – За ДДС, който подлежи на възстановяване;
  • – Банкови такси, разходи за гаранции, изплащане и рефинансиране на лихви;
  • – Плащания в брой;
  • – За издаване на брошури, които не съответстват на изискванията на чл. 49 от Наредба 23 от 2008 г.;
  • – За телефон, интернет, вода, топло- и електроенергия;
  • – За закупуване на учебници, учебни помагала или учебна литература, издадени за целите на обучението в професионални гимназии или висши училища;
  • – Разходи за осигурителни вноски и застраховки на преподавателите, които не са задължителни с нормативен акт.
 • Кандидатите следва да се съобразяват с всички ограничения.
 • Финансови параметри за проектите:
  • – Максималният размер на инвестицията за един проект по тази мярка е левовата равностойност на 15 000 евро;
  • – Минималният размер на инвестицията за един проект по тази мярка е левовата равностойност на 2 000 евро;
 • Размер на финансовата помощ
  • – Финансовата помощ е в размер 100 % от общите допустими разходи.
  • – Минимална помощ/държавни помощи-неприложимо по тази мярка
  • – Разграничение с другите финансови инструменти на ЕС (ЕСФ)

5. Критерии за техническа оценка съгласно Стратегия за местно развитие:

 • Основни критерии за оценка: цели, дейности, допустимост и изисквания по мярката, административен капацитет на организацията; материално-техническа база и бюджет (50 т.).
 • Допълнителни критерии:
  • – Приложимост и качество на учебната програма (20 т.);
  • – Адаптивност на програмата и включване на хора от т.н.уязвими групи (15 т.);
  • – Съобразеност на програмата с конкретни идентифицирани нужди (15 т.).

6. Изискванията към кандидатите за подпомагане, проектите за обучение, допустимите разходи, процедурите за кандидатстване и реда за изплащане на финансовата помощ са публикувани в Насоките за кандидатстване към настоящата Покана за набиране на заявления, Наредба №23/14.07.2008г. г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка “Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания” по ПРСР за периода 2007-2013 г., както и в Стратегия за местно развитие на МИГ “Карнобат”.

7. Подаване на заявления:

 • Началната дата и час за подаване на заявления за подпомагане по тази обява е 09.00ч. на 3 септември 2012г.
 • Крайният срок за подаване на заявления за подпомагане по тази обява е 17.00ч. на 30 ноември 2012г.

8. Заявленията за подпомагане се подават в офиса на МИГ от лицето, законно представляващо кандидата или по пощата с обратна разписка или чрез куриерска услуга с обратна разписка съгласно Насоките за кандидатстване към настоящата покана.

Необходимата за кандидатстване документация по мярката е публикувана на интернет страницата на МИГ “Карнобат”, информация и документи могат да бъдат получени и в офиса на МИГ-Карнобат всеки работен ден между 10.00ч. и 16.00ч.

Екипът на МИГ “Карнобат” ще предоставя консултации на потенциални кандидати по следните начини:

 • устни консултации: в офиса на МИГ в следните дни: – всеки вторник и четвъртък в офиса на МИГ от 09.00ч. до 17.00ч.
 • писмени консултации: по зададен писмено въпрос на ел.поща на МИГ.
 • Консултиране в населените места от територията на МИГ “Карнобат” по график, предварително обявен в публичното пространство, информационни източници и регионални медии.

Проектните предложения се подават на следния адрес:
Гр.Карнобат, обл.Бургас,
Ул.”Димитър Полянов” №2

Лица за контакт:

 • Председател на УС на МИГ Карнобат: Кремена Събева:
  тел: 0882 003 104
 • Изпълнителен директор: инж.Щерьо Черногоров:

  тел: 0889 688 815
 • Експерт: Минка Димитрова

  тел: 0889 080 818

Ел.поща: migkarnobat@mail.bg

Този информационен интернет портал е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз в изпълнение на Договор № РД-50 93/13.06.2012 между МИГ-Карнобат, МЗХ и ДФЗ за прилагането на Стратегията за местно развитие на територията на община Карнобат (2011-2015), финансиран по мярка 41 и мярка 431-1 на ПРСР 2007-2013.

© 2024 Местна инициативна група - Карнобат