Стратегия за местно развитие

Работа с бенефициенти

Дейности и събития на територията на МИГ

НОВИНИ

Комисията за избор на проекти по шеста покана на МИГ Карнобат одобрява:
По Мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия”
Проект с УИН СМР-6/М312/04/312, внесен на 08.09.2014 г.
Име на кандидата: „Ферона строй” ЕООД
Адрес: гр.Карнобат, 8400, ул.”9-ти септември” №13

Прочети още

МЕСТНИ ИНИЦИАТИВНИ ГРУПИ В ПОДКРЕПА НА РАЗВИТИЕТО НА ТУРИЗМА
Дата на публикуване: 12 септември 2014, петък в 9:19 ч

Местна инициативна група – Тунджа усрешно приключва работата по реализацията на
проект „Подкрепа за развитие на местното производство и туризъм в селските райони на
ЮИ България”. Проектът се изпълнява по договор № РД-50-96/23.05.2014 г на МИГ-Тунджа
с Министерство на земеделието и храните и Държавен фонд „Земеделие” –Разплащателна
агенция за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 421
„Вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество” от ПРСР 2007-2013 г.,
подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Прочети още

ПОКАНА за Публична сесия за отваряне на проектни предложения
Дата на публикуване: 8 септември 2014, понеделник в 13:21 ч

СНЦ “МИГ КАРНОБАТ” организира на 11.09.2014 г. от 10,00 ч. в офиса на МИГ КАРНОБАТ /гр. Карнобат, ул. “Димитър Полянов” №2/ публична сесия за отваряне на проектни предложения, постъпили по шести прием на проектни предложения.

Прочети още

БАЗА ДАННИ
Дата на публикуване: 29 август 2014, петък в 10:29 ч

База данни

Прочети още

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
Дата на публикуване: 22 август 2014, петък в 12:00 ч

През месеците август и септември 2014г. за нуждите на МИГ ”Карнобат” се провеждат проучвания на следните теми:

– Проучване “Изследване степента на балансирано прилагане на стратегията на територията на миг – изводи и оценки”

– Проучване “Междинна оценка на изпълнението на Стратегията, прилагана от “МИГ – Карнобат”, относно постигнатите основни цели заложени в Стратегията, анализ на проблемите свързани с изпълнението на дейностите и на заложените индикатори по отделните мерки от СМР”

Прочети още

Страница 5 от 12« Първа...34567...10...Последна »

Този информационен интернет портал е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз в изпълнение на Договор № РД-50 93/13.06.2012 между МИГ-Карнобат, МЗХ и ДФЗ за прилагането на Стратегията за местно развитие на територията на община Карнобат (2011-2015), финансиран по мярка 41 и мярка 431-1 на ПРСР 2007-2013.

© 2023 Местна инициативна група - Карнобат