Стратегия за местно развитие

Работа с бенефициенти

Дейности и събития на територията на МИГ

НОВИНИ

Местна инициативна група – Карнобат започва кампания по запознаване на местните общности от община Карнобат с процеса на разработване на стратегия за развитие на територията на двете общини. В рамките на кампанията са планирани 2 събития, които ще  проведат на в гр. Карнобат: 27 януари 2016 г. от 10.30 ч. в гр.Карнобат, в Ритуална зала; [...]

Прочети още

Покана за общо събрание
Дата на публикуване: 13 август 2015, четвъртък в 15:37 ч

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЕВЕТО РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СНЦ “МИГ-КАРНОБАТ”

Прочети още

Предстоящи информационни дейности
Дата на публикуване: 4 декември 2014, четвъртък в 14:53 ч

МИГ Карнобат информира за следните предстоящи информационни дейности:

1. Организиране на информационна кампании и форум на територията на МИГ

  • Тема: „Популяризиране дейността на МИГ Карнобат в областта на прилагане на мерки за подпомагане на неземеделските дейности по ПРСР 2007-2013 и възможностите по ПРСР 2014-2020 г.”
  • Място: Заседателна зала, Община Карнобат
  • Дата: 12 декември

Прочети още

Комисията за избор на проекти по шеста покана на МИГ Карнобат одобрява:
По Мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия”
Проект с УИН СМР-6/М312/04/312, внесен на 08.09.2014 г.
Име на кандидата: „Ферона строй” ЕООД
Адрес: гр.Карнобат, 8400, ул.”9-ти септември” №13

Прочети още

МЕСТНИ ИНИЦИАТИВНИ ГРУПИ В ПОДКРЕПА НА РАЗВИТИЕТО НА ТУРИЗМА
Дата на публикуване: 12 септември 2014, петък в 9:19 ч

Местна инициативна група – Тунджа усрешно приключва работата по реализацията на
проект „Подкрепа за развитие на местното производство и туризъм в селските райони на
ЮИ България”. Проектът се изпълнява по договор № РД-50-96/23.05.2014 г на МИГ-Тунджа
с Министерство на земеделието и храните и Държавен фонд „Земеделие” –Разплащателна
агенция за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 421
„Вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество” от ПРСР 2007-2013 г.,
подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Прочети още

Страница 3 от 1112345...10...Последна »

Този информационен интернет портал е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз в изпълнение на Договор № РД-50 93/13.06.2012 между МИГ-Карнобат, МЗХ и ДФЗ за прилагането на Стратегията за местно развитие на територията на община Карнобат (2011-2015), финансиран по мярка 41 и мярка 431-1 на ПРСР 2007-2013.

© 2019 Местна инициативна група - Карнобат