Стратегия за местно развитие

Работа с бенефициенти

Дейности и събития на територията на МИГ

НОВИНИ

На 17.08.2016г. беше подписан договор за изпълнение на проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. между Министерство на земеделието и храните, ДФЗ – РА и Местна инициативна група – Карнобат. Подготовката на стратегията за водено [...]

Прочети още

Решение № БС-7-ЕО от 26.04.2017 г. /За преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка/ Виж подробно Решение – РЗИ, Бургас

Прочети още

На основание чл. 49, ал. 1 и ал. 2 от Устава на СНЦ „МИГ- КАРНОБАТ”, във връзка с решение № 64/УС/26/27.02.2017 г. на УС на СНЦ „МИГ – Карнобат” Ви уведомяваме за свикване и провеждане на ЕДИНАДЕСЕТО редовно общо събрание на СНЦ „МИГ – Карнобат” Виж подробно  

Прочети още

ОБЯВА
Дата на публикуване: 12 януари 2017, четвъртък в 20:46 ч

Местна инициативна група – Карнобат започва кампания по запознаване на местните общности от община Карнобат с процеса на разработване на стратегия за развитие на територията на МИГ -Карнобат. В рамките на кампанията са планирани четири работни срещи за консултиране разработката на Стратегията за ВОМР, които ще  проведат на в гр. Карнобат: – на 20.01.2017 г. [...]

Прочети още

ОБУЧЕНИЕ НА МЕСТНИ ЛИДЕРИ ОТ ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ- КАРНОБАТ
Дата на публикуване: 3 януари 2017, вторник в 20:40 ч

Във връзка с изпълнението на Договор № РД 50-82/17.08.2016г. между СНЦ „МИГ – Карнобат“, МЗХ и ДФЗ-РА по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ по мярка „Водено от общностите местно развитие“  на  14 и 15 декември 2016г. в конферентната зала на хотел Кабиле се проведоха два броя еднодневни обучения на местни лидери от територията на [...]

Прочети още

Страница 2 от 1112345...10...Последна »

Този информационен интернет портал е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз в изпълнение на Договор № РД-50 93/13.06.2012 между МИГ-Карнобат, МЗХ и ДФЗ за прилагането на Стратегията за местно развитие на територията на община Карнобат (2011-2015), финансиран по мярка 41 и мярка 431-1 на ПРСР 2007-2013.

© 2021 Местна инициативна група - Карнобат