Стратегия за местно развитие

Работа с бенефициенти

Дейности и събития на територията на МИГ

НОВИНИ

ПЪРВА ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ
Дата на публикуване: 18 декември 2012, вторник в 16:07 ч

Завърши първата информационна кампания на МИГ Карнобат за 2012 г.. Екипа на МИГ Карнобат проведе информационни срещи в 22 населени места. Кампанията беше на тема допустими кандидати и дейности, условията, реда и необходимите документи за кандидатстване с проекти по мерките от Стратегията за местно развитие на МИГ Карнобат по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г. в изпълнение на Договор №РД 50-93/13.06.2012г.

Прочети още

На основание чл.49, ал.1 и ал.2 от Устава на СНЦ “МИГ – КАРНОБАТ”, във връзка с РЕШЕНИЕ № 14/УС – СМР/05/11.09.2012г. на УС на СНЦ “МИГ – КАРНОБАТ” Ви уведомяваме за свикване и провеждане на Трето редовно общо събрание на СНЦ “МИГ – КАРНОБАТ”.

Прочети още

Във връзка с обявения конкурс за избор на външни експерти / консултанти и оценители на проекти към Стратегията за местно развитие на МИГ – Карнобат до обявеният краен срок за получаване на документи за кандидатстване, а именно 17.00 часа на 30.08.2012 г. в офиса на МИГ – Карнобат лично и по пощата бяха получени заявления за участие в конкурса от следните лица.

Прочети още

На основание Заповед №СМР-09/15.08.2012 г. на Изпълнителния директор на “МИГ – Карнобат” и във връзка с необходимостта от наемане на външни експерти-консултанти на бенефициенти и оценители на заявления към Стратегия за местно развитие, “МИГ – Карнобат” обявява открит конкурс за избор на външни експерти / консултанти и оценители на проекти към стратегия за местно развитие.

Прочети още

Прием на проекти по Мярка 323 “Опазване и възстановяване на селското наследство” от Стратегия за местно развитие на СНЦ “МИГ-Карнобат” при спазване изискванията на заложените процедури в Стратегията за местно развитие и Чл. 52 (b) (iii) и Чл. 57 от Регламент на Съвета (EC) N° 1698/2005г. т. 5.3.3.2.3 от Приложение II на Регламент на Комисията (EC) N° 1974/2006.

Прочети още

Страница 10 от 11« Първа...7891011

Този информационен интернет портал е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз в изпълнение на Договор № РД-50 93/13.06.2012 между МИГ-Карнобат, МЗХ и ДФЗ за прилагането на Стратегията за местно развитие на територията на община Карнобат (2011-2015), финансиран по мярка 41 и мярка 431-1 на ПРСР 2007-2013.

© 2019 Местна инициативна група - Карнобат