Нормативна база

РЕГЛАМЕНТ (EО) № 1698/2005 НА СЪВЕТА от 20 септември 2005 година относно подпомагане на развитието на селските райони от европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (езфрср)
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1974/2006 НА КОМИСИЯТА от 15 декември 2006 година за определянето на подробни правила за прилагане на регламент (ео) № 1698/2005 на съвета относно подпомагане на развитието на селските райони от европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (езфрср)
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1975/2006 НА КОМИСИЯТА от 7 декември 2006 година за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета по отношение на прилагането на процедури за контрол, както и кръстосано спазване по отношение на мерките за подпомагане на развитието на селските райони
НАРЕДБА № 8 от 3 април 2008г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка “Модернизиране на земеделските стопанства” от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013г.
НАРЕДБА № 18 от 26 юни 2008г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка “Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти” по програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013г.
НАРЕДБА № 23 от 18 декември 2009г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка “Прилагане на стратегиите за местно развитие” и по мярка “Управление на местни инициативни групи, придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответната територия за местните инициативни групи, прилагащи стратегии за местно развитие” от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013г.
НАРЕДБА № 23 от 14 юли 2008г. за условията и реда за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка “Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания” по програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013г.
НАРЕДБА № 24 от 29 юли 2008г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка “Обновяване и развитие на населените места” от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013г.
НАРЕДБА № 25 от 29 юли 2008г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка “Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013г.
НАРЕДБА № 29 от 11 август 2008г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка “Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия” от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013г.
НАРЕДБА № 30 от 11 август 2008г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка “разнообразяване към неземеделски дейности” от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013г.
НАРЕДБА № 32 от 12 септември 2008г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка “Насърчаване на туристическите дейности” от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013г.

Този информационен интернет портал е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз в изпълнение на Договор № РД-50 93/13.06.2012 между МИГ-Карнобат, МЗХ и ДФЗ за прилагането на Стратегията за местно развитие на територията на община Карнобат (2011-2015), финансиран по мярка 41 и мярка 431-1 на ПРСР 2007-2013.

© 2024 Местна инициативна група - Карнобат