МИГ

Списък на членове на Управителният съвет на СНЦ МИГ – Карнобат актуален към 23 март 2023 г.
Списък на членовете на Общото събрание на СНЦ МИГ – Карнобат актуален към 23 март 2023 г.
УСТАВ НА СДРУЖЕНИЕ “МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – КАРНОБАТ” – КЪМ 01.02.2023 Г.
ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА СНЦ “МИГ – КАРНОБАТ” – КЪМ 01.02.2023 Г.
 ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА СНЦ “МИГ – КАРНОБАТ” – КЪМ 01.11.2017 Г.
УСТАВ НА СДРУЖЕНИЕ “МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – КАРНОБАТ” – КЪМ 01.11.2017 Г.
ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА СНЦ “МИГ – КАРНОБАТ” – КЪМ 27.11.2015 Г.
ЧЛЕНОВЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА СНЦ “МИГ – КАРНОБАТ” – КЪМ 27.11.2015 Г.
УСТАВ НА СДРУЖЕНИЕ “МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – КАРНОБАТ” – КЪМ 27.11.2015 Г.
ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА 10-ТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СНЦ МИГ КАРНОБАТ – ПУБ. НА 10.11.2015 Г.
ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ОТЧИТАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРАТЕГИЯТА ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ
УСТАВ НА СДРУЖЕНИЕ
“МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – КАРНОБАТ”
Подхода
“LEADER”

 

 

Този информационен интернет портал е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз в изпълнение на Договор № РД-50 93/13.06.2012 между МИГ-Карнобат, МЗХ и ДФЗ за прилагането на Стратегията за местно развитие на територията на община Карнобат (2011-2015), финансиран по мярка 41 и мярка 431-1 на ПРСР 2007-2013.

© 2024 Местна инициативна група - Карнобат