Мерки за СМР

ЧЕСТО ДОПУСКАНИ ГРЕШКИ при кандидатстване по Мярка 111 “Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания” от ПРСР 2007-2013г.
ФОРМА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА на проектите по
Мярка 111 “Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания” на Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г.
Таблица за разходите към заявката за плащане по Мярка 111
ПРОЕКТО-БЮДЖЕТ за дейност
ГРАФИК на планираното обучение
ПОКАНА за прием на проекти по Мярка 111 “Информационни дейности и разпространение на научни знания”
ОПИСАНИЕ на Мярка 111 “Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания”
ОБЩ ПРОЕКТОБЮДЖЕТ на проекта
НАСОКИ И УКАЗАНИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ по Мярка 111 “Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания”
НАРЕДБА №23 от 14 юли 2008г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Мярка 111 “Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания” на Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г.
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ по Мярка 111 “Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания”
ЗАЯВЛЕНИЕ за включване в курс/информационна дейност
ЗАЯВКА ЗА ПЛАЩАНЕ по Мярка 111 “Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания”
ЗАПОВЕД №СМР-МИГ-01/1/М111 на Изпълнителния директор на СНЦ “МИГ-Карнобат” гр.Карнобат, 15.08.2012г.
ДЕКЛАРАЦИЯ №1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002г. относно финансовия регламент, приложим към общия бюджет на Европейските общности
ДЕКЛАРАЦИЯ за липса на изкуствено създадени условия
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗДДС
ДЕКЛАРАЦИЯ за нередности
ДЕКЛАРАЦИЯ за липса на двойно финансиране по проекта
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЛИПСА ИЛИ НАЛИЧИЕ НА ДВОЙНО ФИНАНСИРАНЕ ПО ПРОЕКТА
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЛИПСА НА ИЗКУСТВЕНО СЪЗДАДЕНИ УСЛОВИЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА НЕРЕДНОСТИ
ДЕКЛАРАЦИЯ ОТНОСНО ОБСТОЯТЕЛСТВАТА ПО § 30 от Преходните и заключителни разпоредби на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №8 от 2008 г. за условията и реда за предоставяе на безвъзмездна финансова помощ по мярка “Модернизиране на земеделските стопанства” от ПРСР (2007-2013)
ДЕКЛАРАЦИЯ по ДДС
ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 13, ал. 10, т. 1 и 2
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СПАЗВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТАНДАРТИ, СВЪРЗАНИ С ХИГИЕНАТА И БЕЗОПАСНОСТТА И КОНТРОЛ НА ХРАНИТЕ
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОСТИГАНЕ НА НОВОВЪВЕДЕНИ СТАНДАРТИ НА ОБЩНОСТТА по чл. 26, ал. 6 от Наредба No 8/03.04.2008г. по мярка 121 “Модернизиране на земеделските стопанства”
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ СЪС ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ СТАНДАРТИ по чл. 45 от Наредба No 8/03.04.2008г. по мярка 121 “Модернизиране на земеделските стопанства”
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ Мярка 121 “Модернизиране на земеделските стопанства”
ИНДИКАТИВЕН СПИСЪК НА ИНВЕСТИЦИИ ПО НИТРАТНАТА ДИРЕКТИВА (ДИРЕКТИВА 91/676/ЕИО), СВЪРЗАНИ С ПРИЛАГАНЕ НА МЯРКА “МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНСТВА” ПО ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2007-2013
ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ТАБЛИЦАТА ЗА ИЗЧИСЛЕНИЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ЕДИНИЦИ
НАСОКИ И УКАЗАНИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО МЯРКА 121 “Модернизиране на земеделските стопанства”
БИЗНЕС ПЛАН по Мярка 121 “Модернизиране на земеделските стопанства”
ОБРАЗЕЦ КЪМ БИЗНЕС ПЛАН
ОПИСАНИЕ НА МЯРКА 121 “Модернизиране на земеделските стопанства”
Предложение за процедура и методика за оценка на техническото съответствие между размера на инвестициите и потребностите на земеделските стопанства от земеделска техника при прилагане на мярка 121 “Модернизиране на земеделските стопанства” от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. (ПРСР)
СПРАВКА за обобщените параметри на предприятието, което подава декларация по чл. 3 и чл. 4 на ЗМСП
Таблица за изчисляване на икономическия размер на земеделско стопанство по мерки 121 “Модернизиране на земеделските стопанства”
НАРЕДБА № 8 ОТ 3 АПРИЛ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА “МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНСТВА” ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 – 2013 Г.
ДЕКЛАРАЦИЯ за обстоятелствата по чл.3 и чл.4 от закона за малките и средните предприятия(ЗМСП)
БИЗНЕС ПЛАН
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОСТИГАНЕ НА НОВОВЪВЕДЕНИ СТАНДАРТИ НА ОБЩНОСТТА
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЛИПСА ИЛИ НАЛИЧИЕ НА ДВОЙНО ФИНАНСИРАНЕ ПО ПРОЕКТА
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА НЕРЕДНОСТИ
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЛИПСА НА ИЗКУСТВЕНО СЪЗДАДЕНИ УСЛОВИЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА МИНИМАЛНИ ПОМОЩИ
ДЕКЛАРАЦИЯ по ЗДДС
ДЕКЛАРАЦИЯ по чл.13, ал.10, т.1 и 2
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЛИПСА НА ФУНКЦИОНАЛНА НЕСАМОСТОЯТЕЛНОСТ
Списък на документи при подаване на заявление за подпомагане по Мярка 123 “Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти”
ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА
ЗАПОВЕД №СМР-МИГ-04/1/М123 на Изпълнителния директор на СНЦ “МИГ-Карнобат”
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ
НАСОКИ И УКАЗАНИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО МЯРКА 123
ОПИСАНИЕ по Мярка 123 “Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти”
ПОКАНА за прием на проекти по Мярка 123 “Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти”
СПРАВКА за обобщените параметри на предприятието, което подава декларация по чл.3 и чл.4 на ЗМСП
Указания за попълване на Декларацията за обстоятелствата по чл.3 и чл.4 от Закона за малките и средните предприятия
НАРЕДБА №18 ОТ 26 ЮНИ 2008г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ Мярка 311 “Разнообразяване към неземеделски дейности”
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЛИПСА ИЛИ НАЛИЧИЕ НА ДВОЙНО ФИНАНСИРАНЕ ПО ПРОЕКТА
ДЕКЛАРАЦИЯ за обстоятелствата по чл.3 и чл.4 от закона за малките и средните предприятия(ЗМСП)
БИЗНЕС ПЛАН ЗА РАЗНООБРАЗЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА
БИЗНЕС ПЛАН
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЛИПСА НА ИЗКУСТВЕНО СЪЗДАДЕНИ УСЛОВИЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА МИНИМАЛНИ ПОМОЩИ
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА НЕРЕДНОСТИ
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЛИПСА НА ИЗКУСТВЕНО СЪЗДАДЕНИ УСЛОВИЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ по ЗДДС
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЛИПСА НА ФУНКЦИОНАЛНА НЕСАМОСТОЯТЕЛНОСТ
ДЕКЛАРАЦИЯ по чл.13а, ал.4, т.1 и 2 относно обстоятелствата по чл.93, параграф 1, чл.94 и чл.96, параграф 2, буква “a” от Регламент (ЕО, Евратом) №1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002г. относно финансовия регламент, приложим към общия бюджет на Европейските общности
ЗАПОВЕД №СМР-МИГ-05/1/М311
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ Мярка 311 “Разнообразяване към неземеделски дейности”
ПОКАНА за прием на проекти по Мярка 311 “Разнообразяване към неземеделски дейности”
СПРАВКА – ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ ОТ ПРОДАЖБИ ПО ВИДОВЕ ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ ПРЕДХОДНАТА ГОДИНА
СПРАВКА за обобщените параметри на предприятието, което подава декларация по чл.3 и чл.4 на ЗМСП
Указания за попълване на Декларацията за обстоятелствата по чл.3 и чл.4 от Закона за малките и средните предприятия
НАРЕДБА №30 ОТ 11 АВГУСТ 2008г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА “РАЗНООБРАЗЯВАНЕ КЪМ НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ” ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007-2013г.
НАСОКИ И УКАЗАНИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО МЯРКА 311 “Разнообразяване към неземеделски дейности”
Описание на Мярка 311 “Разнообразяване към неземеделски дейности”
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ Мярка 312 “Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия”
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЛИПСА ИЛИ НАЛИЧИЕ НА ДВОЙНО ФИНАНСИРАНЕ ПО ПРОЕКТА
ДЕКЛАРАЦИЯ за обстоятелствата по чл.3 и чл.4 от закона за малките и средните предприятия(ЗМСП)
БАНКОВА ГАРАНЦИЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВОТО НА ДАНЪЧЕН КРЕДИТ
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЛИПСА НА ИЗКУСТВЕНО СЪЗДАДЕНИ УСЛОВИЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА НЕРЕДНОСТИ
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЛИПСА НА ИЗКУСТВЕНО СЪЗДАДЕНИ УСЛОВИЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЛИПСА НА ФУНКЦИОНАЛНА НЕСАМОСТОЯТЕЛНОСТ
ЗАПОВЕД №СМР-МИГ-06/1/М312
ПОКАНА за прием на проекти по Мярка 312 “Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия”
СПРАВКА за обобщените параметри на предприятието, което подава декларация по чл.3 и чл.4 на ЗМСП
Указания за попълване на Декларацията за обстоятелствата по чл.3 и чл.4 от Закона за малките и средните предприятия
ОБРАЗЕЦ НА БАНКОВА ГАРАНЦИЯ
БИЗНЕС ПЛАН с инструкции
БИЗНЕС ПЛАН таблици
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА МИНИМАЛНИ ПОМОЩИ
ДЕКЛАРАЦИЯ по ЗДДС
ДЕКЛАРАЦИЯ по чл.13а, ал.4, т.1 и 2 относно обстоятелствата по чл.93, параграф 1, чл.94 и чл.96, параграф 2, буква “а” от Регламент(ЕО, Евратом) №1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002г. относно финансовия регламент, приложим към общия бюджет на Европейските общности
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ Мярка 312 “Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия”
Инструкция за попълване на БИЗНЕС ПЛАН
НАРЕДБА №29 ОТ 11 АВГУСТ 2008Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА “ПОДКРЕПА ЗА СЪЗДАВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА МИКРОПРЕДПРИЯТИЯ” ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007-2013Г.
НАСОКИ И УКАЗАНИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО МЯРКА 312 “Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия”
Описание на мярката
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ ПО МЯРКА 313 – НАСЪРЧАВАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ ДЕЙНОСТИ
ДЕКЛАРАЦИЯ за обстоятелствата по чл.3 и чл.4 от закона за малките и средните предприятия(ЗМСП)
АНАЛИЗ НА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ПО ПРОЕКТА
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЛИПСА ИЛИ НАЛИЧИЕ НА ДВОЙНО ФИНАНСИРАНЕ ПО ПРОЕКТА
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА НЕРЕДНОСТИ
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЛИПСА НА ИЗКУСТВЕНО СЪЗДАДЕНИ УСЛОВИЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА МИНИМАЛНИ ПОМОЩИ
ДЕКЛАРАЦИЯ по ЗДДС
ДЕКЛАРАЦИЯ по чл.13, ал.10, т.1 и 2 относно обстоятелства по чл.93, параграф 1, чл.94 и чл.96, параграф 2, буква “a” от Регламент(ЕО, Евратом) №1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002г. относно финансовия регламент, приложим към общия бюджет на Европейските общности
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЛИПСА НА ФУНКЦИОНАЛНА НЕСАМОСТОЯТЕЛНОСТ
ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА
ЗАПОВЕД №СМР-МИГ-07/1/М313
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ ПО МЯРКА 313 – “НАСЪРЧАВАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ ДЕЙНОСТИ”
ПОКАНА за прием на проекти по Мярка 313 “Насърчаване на туристическите дейности”
СПРАВКА за обобщените параметри на предприятието, което подава декларация по чл.3 и чл.4 на ЗМСП
Указания за попълване на Декларацията за обстоятелствата по чл.3 и чл.4 от Закона за малките и средните предприятия
НАРЕДБА №32 ОТ 12 СЕПТЕМВРИ 2008Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА “НАСЪРЧАВАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ ДЕЙНОСТИ” ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007-2013Г.
НАСОКИ И УКАЗАНИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО МЯРКА 313 “Насърчаване на туристическите дейности”
Описание на мярката
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ ПО МЯРКА 321 – ОСНОВНИ УСЛУГИ ЗА НАСЕЛЕНИЕТО И ИКОНОМИКАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
БАНКОВА ГАРАНЦИЯ
СПИСЪК НА ПЛАНИРАНИТЕ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ съгласно чл. 5 от “Наредба за осъществяване на предварителен контрол върху процедури за обществени поръчки, финансирани напълно или частично със средства от европейските фондове”
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВОТО НА ДАНЪЧЕН КРЕДИТ
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЛИПСА НА ДВОЙНО ФИНАНСИРАНЕ ПО ПРОЕКТА
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЛИПСА НА ИЗКУСТВЕНО СЪЗДАДЕНИ УСЛОВИЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА МИНИМАЛНИ ПОМОЩИ
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА НЕРЕДНОСТИ
ДЕКЛАРАЦИЯ по ДДС
ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 13а, ал. 4, т. 1 и 2 относно обстоятелствата по чл. 93, параграф 1, чл. 94 и чл. 96, параграф 2, буква “а” от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002г. относно финансовия регламент, приложим към общия бюджет на Европейските общности
ДОГОВОР ЗА ПОРЪЧИТЕЛСТВО
Заявка за замяна на банкова гаранция/запис на заповед/договор за поръчителство до Държавен фонд “Земеделие”
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ ПО МЯРКА 321 – ОСНОВНИ УСЛУГИ ЗА НАСЕЛЕНИЕТО И ИКОНОМИКАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
ЗАПИС НА ЗАПОВЕД
РЕШЕНИЕ на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
НАРЕДБА №25 ОТ 29 ЮЛИ 2008Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА “ОСНОВНИ УСЛУГИ ЗА НАСЕЛЕНИЕТО И ИКОНОМИКАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ” ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 – 2013Г.
НАСОКИ И УКАЗАНИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО МЯРКА 321 “Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”
Описание на МЯРКА 321 “Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ ПО МЯРКА 322 – ОБНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА
БАНКОВА ГАРАНЦИЯ
СПИСЪК НА ПЛАНИРАНИТЕ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ съгласно чл. 5 от “Наредба за осъществяване на предварителен контрол върху процедури за обществени поръчки, финансирани напълно или частично със средства от европейските фондове”
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВОТО НА ДАНЪЧЕН КРЕДИТ
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЛИПСА НА ДВОЙНО ФИНАНСИРАНЕ ПО ПРОЕКТА
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЛИПСА НА ИЗКУСТВЕНО СЪЗДАДЕНИ УСЛОВИЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА МИНИМАЛНИ ПОМОЩИ
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА НЕРЕДНОСТИ
ДЕКЛАРАЦИЯ по ДДС
ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 13а, ал. 4, т. 1 и 2 относно обстоятелствата по чл. 93, параграф 1, чл. 94 и чл. 96, параграф 2, буква “а” от Регламент (ЕО, Евратом) №1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002г. относно финансовия регламент, приложим към общия бюджет на Европейските общности
ДОГОВОР ЗА ПОРЪЧИТЕЛСТВО
Заявка за безлихвен заем
Заявка за замяна на банкова гаранция/запис на заповед/договор за поръчителство
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ ПО МЯРКА 322 – ОБНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА
ЗАПИС НА ЗАПОВЕД
РЕШЕНИЕ на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
НАРЕДБА №24 ОТ 29 ЮЛИ 2008Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА “ОБНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА” ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 – 2013Г.
НАСОКИ И УКАЗАНИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО МЯРКА 322 “Обновяване и развитие на населените места”
Описание на МЯРКА 321 “Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”
ПОКАНА за прием на проекти по Мярка 323 “Опазване и възстановяване на селското наследство”
ОПИСАНИЕ на Мярка 323 “Опазване и възстановяване на селското наследство”
НАСОКИ И УКАЗАНИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО МЯРКА 323 “Опазване и възстановяване на селското наследство”
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ ПО МЯРКА 323 “Опазване и възстановяване на селското наследство”
ЗАПОВЕД №СМР-МИГ-02/1/М323 nа Изпълнителния директор на СНЦ “МИГ-Карнобат” гр.Карнобат, 15.08.2012г.
ДЕКЛАРАЦИЯ №1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002г. относно финансовия регламент, приложим към общия бюджет на Европейските общности
ДЕКЛАРАЦИЯ за липса на изкуствено създадени условия
ДЕКЛАРАЦИЯ за обстоятелствата по чл.3 и чл.4 от закона за малките и средните предприятия(ЗМСП)
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗДДС
ДЕКЛАРАЦИЯ за нередности
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА МИНИМАЛНИ ПОМОЩИ в съответствие с разпоредбите на Регламент(ЕО) 1998/2006
ДЕКЛАРАЦИЯ за липса на двойно финансиране по проекта
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЛИПСА НА ДВОЙНО ФИНАНСИРАНЕ ПО ПРОЕКТА
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЛИПСА НА ИЗКУСТВЕНО СЪЗДАДЕНИ УСЛОВИЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА НЕРЕДНОСТИ
ДЕКЛАРАЦИЯ по ЗДДС
ДЕКЛАРАЦИЯ по чл.13а, ал.4, т.1 и 2 относно обстоятелствата по чл.93, параграф 1, чл.94 и чл.96, параграф 2, буква “а” от Регламент(ЕО, Евратом) №1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002г. относно финансовия регламент, приложим към общия бюджет на Европейските общности
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЛИПСА НА ФУНКЦИОНАЛНА НЕСАМОСТОЯТЕЛНОСТ
ЗАПОВЕД №СМР-МИГ-10/1/М331
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ Мярка 331 “ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ И ПРЕДОСТАВЯНЕ ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ СУБЕКТИ, КОИТО РАБОТЯТ В ОБЛАСТИТЕ ОБХВАНАТИ ОТ ОС 3″
НАСОКИ И УКАЗАНИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО МЯРКА 331 “Професионално обучение и предоставяне на информация за икономическите субекти, опериращи в обхвата на Приоритетна ос 3″
ОПИСАНИЕ НА МЯРКАТА
ПОКАНА за прием на проекти по Мярка 331 “Обучение и информиране на икономически субекти работещи в обхвата на ос 3″
График на планираното обучение
Проектобюджет по Мярка 331

Този информационен интернет портал е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз в изпълнение на Договор № РД-50 93/13.06.2012 между МИГ-Карнобат, МЗХ и ДФЗ за прилагането на Стратегията за местно развитие на територията на община Карнобат (2011-2015), финансиран по мярка 41 и мярка 431-1 на ПРСР 2007-2013.

© 2024 Местна инициативна група - Карнобат