НОВИНИ

КОНКУРС за избор на външни експерти / консултанти и оценители на проекти към стратегия за местно развитие
Дата на публикуване: 17 август 2012, петък в 11:08 ч

На основание Заповед №СМР-09/15.08.2012 г. на Изпълнителния директор на “МИГ – Карнобат”

Във връзка с необходимостта от наемане на външни експерти-консултанти на бенефициенти и оценители на заявления към Стратегия за местно развитие на МИГ – Карнобат.

В изпълнение на Стратегия за местно развитие на МИГ – Карнобат с № 41-04-24/07.11.2011 г.;

В изпълнение на мярка “Управление на местни инициативни групи, придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответната територия за местните инициативни групи, прилагащи стратегии за местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.;

В изпълнение на тристранен договор за финансиране № РД-50-93/13.06.2012 г. между СНЦ “МИГ-Карнобат”, МЗФ и ДФ “Земеделие-РА”;

В изпълнение на бюджет по Мярка 431-1 за 2012г. на МИГ – Карнобат

ОБЯВЯВА ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ВЪНШНИ ЕКСПЕРТИ / КОНСУЛТАНТИ И ОЦЕНИТЕЛИ НА ПРОЕКТИ КЪМ СТРАТЕГИЯ ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ

1. Предмет на обявата: създаване на база данни от външни експерти: консултанти на бенефициенти и оценители, които подпомагат прилагането на Стратегия за местно развитие и които да бъдат включвани в техническата оценка на проектни предложения по мерките от ос 1 и 3 на ПРСП – 111, 121, 123, 311, 312, 313, 321, 322, 323 и 331, залегнали в Стратегията на МИГ – Карнобат.

2. Минимални и специфични изисквания към кандидатите за участие:

2.1. Да са физически лица.

2.2. Да не са осъждани за престъпление по служба с влязла в сила присъда; или за измама, корупция, участие в престъпна организация или всякаква друга незаконна дейност, накърняваща финансовите интереси на страната и общността; да не са в конфликт на интереси по смисъла на чл.52, параграф 2 от Регламент (ЕО, Евратом) №1605/2002 на Съвета, приложим към общия бюджет на Европейските общности;

2.3. Образование – висше (минимум бакалавърска степен);

2.4. Специалност, съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления.

 • Област “Социални, стопански и правни науки”:
  • Професионални направления:
  • - Социални дейности;
  • - Право;
  • - Икономика;
  • - Обществени комуникации и информационни науки;
  • - Туризъм.
 • Област “Природни науки, математика и информатика”:
  • Професионални направления:
  • - Биологически науки;
  • - Информатика и компютърни науки;
 • Област “Технически науки”:
  • Професионални направления:
  • - Комуникационна и компютърна техника;
  • - Енергетика;
  • - Хранителна технология;
  • - Архитектура, строителство и геодезия.
 • Област “Аграрни науки”:
  • Професионални направления:
  • - Растениевъдство;
  • - Растителна защита;
  • - Животновъдство;
  • - Ветеринарна медицина;
 • Област “Хуманитарни науки”:
  • Професионални направления:
  • - История и археология;

2.4. Професионален опит по съответната специалност/и – най-малко 5 години;

2.5. Добро познаване на нормативната база – европейско и национално законодателство, приложимо Програмата за развитие на селските райони.

2.6. Добро познаване на ОС 4 ЛИДЕР.

2.7. Притежаване на експертни познания и опит в консултиране и оценяване на проекти и програми:

 • Участие в оценка на програма/и
 • Участие в комисия за оценка на проекти.
 • Да е консултирал документи на кандидати по мерките от ПРСР – предимство.
 • Да е разработвал проекти или да е участвал в управлението им – предимство.
 • Участие в разработването и/или прилагането и/или оценка на стратегии или други инициативи за местно развитие;

3. Допълнителни изисквания:

3.1. Добри познания относно цикъла на управление и финансиране на проекти по ПРСР.

3.2. Компютърна грамотност – Word и Excel.

3.3. Владеене на английски език-предимство.

3.4. Способност да анализира информацията, да я обобщава и да представя резултатите в прегледен и разбираем вид.

4. Не се допуска участието на лице, което:

4.1. се намира в конфликт на интереси с някой от кандидатите в процедурата за предоставяне за безвъзмездна помощ по смисъла на чл.52, параграф 2 от Регламент (ЕО, Евратом) №1605/2002 на Съвета, приложим към общия бюджет на Европейските общности;

4.2. има интерес от отпускането на безвъзмездна финансова помощ за конкретен кандидат по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ) – (Обн.ДВ. бр.94 от 31 октомври 2008 год.):

4.3. не отговаря на изискванията на чл.22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси,

4.4. е свързано лице с кандидат за подпомагане, чието заявление се разглежда от съответната комисия, като съпрузи или лица, които се намират във фактическо съжителство. Роднини по права и съребрена линия – до четвърта степен включително, и роднини по сватовство – втора степен включително, както и физически и юридически лица, с които лицето, се намира в икономически или политически зависимости, които пораждат основателни съмнения в неговата безпристрастност и обективност;

4.5. участва в управление на дружество, в управлението на което, участва и кандидат за подпомагане или друг член на комисията.

4.6. е в йерархическа зависимост с кандидат за подпомагане или с друг член на комисията;

5. Начин на провеждане на конкурса: Подборът на външни експерти за консултиране на бенефициенти и на външни оценители ще се извърши от специално назначена за целта Комисия. Конкурсът преминава през следните етапи:

5.1. Проверка по документи за наличието на професионален опит и квалификация, съгласно посочените изисквания в настоящото обявление за конкурс;

5.2. Интервю.

5.3. С одобрените експерт – оценители се сключва рамков договор със срок на действие до края на 2013 год.

6. Необходимите документи, които кандидатите трябва да представят за участие в конкурса са:

6.1. Заявление по образец.

6.2. Автобиография на български език по образец;

6.3. Фотокопие от документ за завършено висше образование;

6.4. Фотокопие от документи удостоверяващи професионален опит (трудова, служебна или осигурителна книжка, граждански договор/и или други документ/и удостоверяващи професионалния опит):

6.5. Фотокопие от други документи, удостоверяващи минималните и специфични изисквания (удостоверения, изпълнени договори за сходни с поканата дейности или референции, заповеди от участия в оценителни комисии, сертификати и други документи от подобен характер);

6.6 Декларация (по образец).

Забележка: Документите по т.6.3, 6.4, и 6.5 трябва да са заверени с “Вярно с оригинала” от кандидата.

7. Документите следва да бъдат представени в офиса на МИГ – Карнобат , който се намира на адрес: гр.Карнобат, ул.”Димитър Полянов” №2 изпратени задължително в електронен вариант на адрес: migkarnobat@mail.bg в срок до 17.00 ч. на 30 август 2012 г., като важи датата на пощенското клеймо.

Документи, списъци и други съобщения във връзка с провеждане на конкурса ще бъдат обявявани на електронните страници – www.mig-karnobat.eu и www.karnobat.acstre.com и съобщения по електронна поща до кандидатите.

ЗАЯВЛЕНИЕ за участие в процедура за избор на външни експерти за консултиране и външни оценители на заявления за проектни предложения (2012 – 2013г.)
АВТОБИОГРАФИЯ
(външен експерт и външен оценител)
ДЕКЛАРАЦИЯ

Този информационен интернет портал е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз в изпълнение на Договор № РД-50 93/13.06.2012 между МИГ-Карнобат, МЗХ и ДФЗ за прилагането на Стратегията за местно развитие на територията на община Карнобат (2011-2015), финансиран по мярка 41 и мярка 431-1 на ПРСР 2007-2013.

© 2024 Местна инициативна група - Карнобат