Екип

Инж. Щерьо Чвадаров Черногоров – изпълнителен директор

Минка Петрова Димитрова-Минчева – експерт по прилагане на стратегията

Бойка Денева Денева-Карастоянова – счетоводител

Минка Трендафилова Христова – технически асистент

Този информационен интернет портал е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз в изпълнение на Договор № РД-50 93/13.06.2012 между МИГ-Карнобат, МЗХ и ДФЗ за прилагането на Стратегията за местно развитие на територията на община Карнобат (2011-2015), финансиран по мярка 41 и мярка 431-1 на ПРСР 2007-2013.

© 2023 Местна инициативна група - Карнобат