Актуални обяви

ПОКАНА за свикване и провеждане на тринадесото /извънредно/ общо събрание на СНЦ “МИГ-КАРНОБАТ” – публикувано на 11.08.2017 г.
ПОКАНА за свикване и провеждане на осмо, редовно общо събрание на СНЦ “МИГ-КАРНОБАТ”
Публична покана – Проучване 2013
ОБРАЗЦИ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ПО ЧЛ. 14, АЛ. 4, Т. 2 ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ: “ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОУЧВАНИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА “МИГ – КАРНОБАТ”, ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ”
ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ ЗА ВЪНШНА УСЛУГА “ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОУЧВАНИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА “МИГ – КАРНОБАТ”, ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ”
ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ / СЪГЛАСУВАНЕ
ПОКАНА за публична сесия за отваряне на проектни предложения
Регистър на внесените проекти по първа покана за финансиране 03.09.2012г – 30.11.2012г към Стратегията за местно развитие на “МИГ – КАРНОБАТ”
Покана за обучение за представители на селското стопанство
Покана за обучение за представители на НПО и читалища
Покана за обучение за представители на местната власт
Покана за обучение за представители на бизнеса
ПРОУЧВАНЕ на територията на “МИГ – КАРНОБАТ”
ОБУЧЕНИЯ за създаване на капацитет на “МИГ – КАРНОБАТ”
ЗАЯВЛЕНИЕ за участие в процедура за избор на външни експерти за консултиране и външни оценители на заявления за проектни предложения (2012 – 2013г.)
ОТКРИТ КОНКУРС за избор на външни експерти/консултанти и оценители на проекти към стратегия за местно развитие
АВТОБИОГРАФИЯ
(външен експерт и външен оценител)
График за провеждане на информационни срещи
Списък на одобрените външни експерти консултанти на бенефициенти към МИГ Карнобат
Списък на одобрените експерти оценители на проекти към СМР на МИГ Карнобат

Този информационен интернет портал е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз в изпълнение на Договор № РД-50 93/13.06.2012 между МИГ-Карнобат, МЗХ и ДФЗ за прилагането на Стратегията за местно развитие на територията на община Карнобат (2011-2015), финансиран по мярка 41 и мярка 431-1 на ПРСР 2007-2013.

© 2024 Местна инициативна група - Карнобат