НОВИНИ

Съобщение във връзка с инвестиционно намерение: „Доставка на мобилна сцена и оборудване към нея за популяризиране на местното културно наследство в община Карнобат”
Дата на публикуване: 14 януари 2021, четвъртък в 12:47 ч

Във връзка с чл.4, ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, /обн. ДВ бр. 25 от 18.03.2003 г., изм. ДВ бр. 3 от 10.01.2006 г, изм. ДВ бр. 80 от 09.10.2009 г./., СНЦ „МИГ – Карнобат” уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционно намерение: „Доставка на мобилна сцена и оборудване към нея за популяризиране на местното културно наследство в община Карнобат”.

Инвестиционното намерение предвижда доставка на мобилна сцена и оборудване към нея. Сцената ще служи за организиране и провеждане на фестивали, концерти и общински събори на народното творчество, за популяризиране на нематериалното културно наследство в общината.

Лице за контакти: Кремена Красимирова  – председател на УС на СНЦ „МИГ – Карнобат”,  Тел.: 0882 003104

Този информационен интернет портал е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз в изпълнение на Договор № РД-50 93/13.06.2012 между МИГ-Карнобат, МЗХ и ДФЗ за прилагането на Стратегията за местно развитие на територията на община Карнобат (2011-2015), финансиран по мярка 41 и мярка 431-1 на ПРСР 2007-2013.

© 2024 Местна инициативна група - Карнобат