НОВИНИ

СПИСЪК НА ПРЕДВАРИТЕЛНО ИЗБРАНИТЕ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ШЕСТА ПОКАНА НА МИГ КАРНОБАТ ОТ КОМИСИЯТА ЗА ИЗБОР НА ПРОЕКТИ
Дата на публикуване: 1 октомври 2014, сряда в 16:38 ч

Този информационен интернет портал е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз в изпълнение на Договор № РД-50 93/13.06.2012 между МИГ-Карнобат, МЗХ и ДФЗ за прилагането на Стратегията за местно развитие на територията на община Карнобат (2011-2015), финансиран по мярка 41 и мярка 431-1 на ПРСР 2007-2013.

© 2019 Местна инициативна група - Карнобат