НОВИНИ

Сдружение „Местна Инициативна Група КАРНОБАТ – “СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ 2023-2027 г.
Дата на публикуване: 21 ноември 2023, вторник в 16:10 ч

МИГ – КАРНОБАТ  – ТЕРИТОРИЯ С ПРИВЛЕКАТЕЛНА СРЕДА, ВИСОКО КАЧЕСТВО НА ЖИВОТ И СЪХРАНЕНА МЕСТНА ИДЕНТИЧНОСТ В УСЛОВИЯТА НА КОНКУРЕНТНОСПОСОБНА ИНОВАТИВНА ЖИЗНЕНА ИКОНОМИКА

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ:

УТВЪРЖДАВАНЕ НА ТЕРИТОРИЯ С КОНКУРЕНТНОСПОСОБНА ИКОНОМИКА И СЪХРАНЕНО ПРИРОДНО И КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО ЧРЕЗ ЕФЕКТИВНО ИЗПОЛЗВАНИ МЕСТНИ РЕСУРСИ, ПОТЕНЦИАЛ И СОЦИАЛНОТО ПРИОБЩАВАНЕ

Svomr_Page_1Svomr_Page_2Svomr_Page_3Svomr_Page_4Svomr_Page_5Svomr_Page_6Svomr_Page_7Svomr_Page_8

Този информационен интернет портал е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз в изпълнение на Договор № РД-50 93/13.06.2012 между МИГ-Карнобат, МЗХ и ДФЗ за прилагането на Стратегията за местно развитие на територията на община Карнобат (2011-2015), финансиран по мярка 41 и мярка 431-1 на ПРСР 2007-2013.

© 2024 Местна инициативна група - Карнобат