НОВИНИ

Покана за участие в Информационно събитие на МИГ – Карнобат
Дата на публикуване: 13 януари 2021, сряда в 17:30 ч

На 19 януари от 10:30 часа ще се проведе информационно събитие за съгласуване с общността на проект „Доставка на мобилна сцена и оборудване към нея за популяризиране на местното културно наследство в община Карнобат“.  С него, Сдружението с нестопанска цел „Местна инициативна група – Карнобат“, ще кандидатства за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Предвид създадената извънредна епидемична ситуация срещата ще се проведе онлайн чрез платформата Google Meet, а участието ще бъде с предварително записване. В тази връзка УС на СНЦ „МИГ – Карнобат“ призовава заинтересованите страни – граждани и представители на самодейни колективи, да заявят участие на ел. адрес: migkarnobat@mail.bg до 16:00 часа на 18 януари, като посочат трите имена, ел. поща, тел. номер и постоянен адрес в община Карнобат, за да получат линк за срещата. Линк към регистрационната форма: https://forms.gle/p5Zu2rWFvsKQVh3RA

Управляващият орган на „Програма за развитие на селските райони“ 2014-2020 г. е обявил прием на проектни предложения по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. (ПРСР 2014 – 2020 г.), съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).

Главната цел на проект „Доставка на мобилна сцена и оборудване към нея за популяризиране на местното културно наследство в община Карнобат“ е  популяризиране на местната идентичност чрез възстановяване, опазване и развитие на местните културни традиции и популяризиране на културно-историческото наследство на територията на Община Карнобат сред местната общност и гостите на територията.

Основната дейност по проекта предвижда доставка на мобилна сцена и оборудване към нея за нуждите на община Карнобат. Сцената ще служи за организиране и провеждане на редица прояви от културния календар на общината: Балкански фестивал на изкуствата, национален конкурс „С песните на Стайка Гьокова“, фолклорен събор „Дух и традиция“, общински събори на народното творчество, фестивал на изкуствата и други събития, свързани с традиционни български празници. Доставеното оборудване ще се използва и за инициативи на народните читалища в общината, посветени на конкретни празници – провеждане на празненства, концерти и чествания.

Дейностите са ориентирани към подобряване на качеството на предлаганите културни мероприятия от страна на общината и осигуряване на безопасни и здравословни условия за културни изяви.

Проектът ще осигури устойчивост, като дейностите по него ще бъдат продължени и през следващите години. Мобилната сцена ще се използва и при провеждането на други културни и спортни мероприятия на територията на община Карнобат.

Този информационен интернет портал е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз в изпълнение на Договор № РД-50 93/13.06.2012 между МИГ-Карнобат, МЗХ и ДФЗ за прилагането на Стратегията за местно развитие на територията на община Карнобат (2011-2015), финансиран по мярка 41 и мярка 431-1 на ПРСР 2007-2013.

© 2021 Местна инициативна група - Карнобат