НОВИНИ

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ИНФОРМАЦИОННА КОНФЕРЕНЦИЯ
Дата на публикуване: 17 септември 2023, неделя в 16:53 ч

new1

Във връзка с изпълнение на Административен договор РД 50-132/11.04.2023 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. за изпълнение на проект BG06RDNP001-19.610-0038 „Подготовка на Стратегия за водено от общностите местно развитие (СВОМР) на МИГ – Карнобат за периода до 2027 г.“, бихме искали най-учтиво да Ви поканим

НА 03.10.2023 Г. ОТ 10.00 ЧАСА

В ЗАЛА НА ОБЩИНА КАРНОБАТ, НАХОДЯЩА СЕ В ГР. КАРНОБАТ, БУЛ. „БЪЛГАРИЯ“ № 11

НА ЗАКЛЮЧИТЕЛНАТА ИНФОРМАЦИОННА КОНФЕРЕНЦИЯ, която ще бъде от полза за всички заинтересовани страни – представители на публичната власт, бизнеса, неправителствени организации, земеделски производители, активни граждани.

Уважаеми госпожи и господа,

На 03.10.2023 Г. ОТ 10:00 ЧАСА В ЗАЛА НА ОБЩИНА КАРНОБАТ, НАХОДЯЩА СЕ В ГР. КАРНОБАТ, БУЛ. „БЪЛГАРИЯ“ № 11, ще се проведе ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ИНФОРМАЦИОННА КОНФЕРЕНЦИЯ, Подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. за изпълнение на проект BG06RDNP001-19.610-0038 „Подготовка на Стратегия за водено от общностите местно развитие (СВОМР) на МИГ – Карнобат за периода до 2027 г.“ при следната:

Програма:

10:00 ч.-11:00 ч. – Регистрация и получаване на материали

11:00 ч.-13:00 ч. – Представяне на резултатите от изпълнението на проекта

13:00 ч.-14:00 ч. – Кафе пауза

14:00ч.-16:00 ч. – Дискусия

16:00 ч.-17:00 ч. – Закриване

Вашето участие, като заинтересована страна в процеса на прилагане на подхода Водено от общностите местно развитие (ВМОР), е ключово и разчитаме на Вас и Вашата активност.

Кремена Събева

Председател на УС и представляващ СНЦ „МИГ – Карнобат“

foother

Този информационен интернет портал е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз в изпълнение на Договор № РД-50 93/13.06.2012 между МИГ-Карнобат, МЗХ и ДФЗ за прилагането на Стратегията за местно развитие на територията на община Карнобат (2011-2015), финансиран по мярка 41 и мярка 431-1 на ПРСР 2007-2013.

© 2024 Местна инициативна група - Карнобат