НОВИНИ

ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА РАЗРАБОТВАНЕ НА СТРАТЕГИЯТА НА МИГ – КАРНОБАТ
Дата на публикуване: 15 септември 2023, петък в 17:23 ч

Pokana

Във връзка с изпълнение на Административен договор РД 50-132/11.04.2023 г за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. за изпълнение на проект BG06RDNP001-19.610-0038 „Подготовка на Стратегия за водено от общностите местно развитие (СВОМР) на МИГ – Карнобат за периода до 2027 г.“, бихме искали най-учтиво да Ви поканим

НА 27.09.2023 Г. ОТ 10.00 ЧАСА

В ГР.  КАРНОБАТ – ЗАЛА НА ОБЩИНА КАРНОБАТ, НАХОДЯЩА СЕ НА  БУЛ. „БЪЛГАРИЯ“ № 11

До представителите на местните заинтересовани страни: местна власт, земеделски стопани, микропреприятия, малки и средни предприятия, НПО, уязвими групи, общности на малцинства, читалища, клубове и други.

Уважаеми госпожи и господа,

На 27.09.2023 Г. ОТ 10.00 ЧАСА В ГР. КАРНОБАТ – ЗАЛА НА ОБЩИНА КАРНОБАТ, НАХОДЯЩА СЕ НА БУЛ. „БЪЛГАРИЯ“ № 11, ще се проведе обществено обсъждане на Стратегията за водено от общностите местно развитие (ВОМР) на МИГ – КАРНОБАТ за новия програмен период 2023-2027 г.

  1. 1.      Цели на Стратегията за ВОМР:

            Подобряване на условията на живот на територията на МИГ – Карнобат

  1. Създаване на динамична жизнена среда и подобряване качеството на живот чрез развитие на хоризонтални и междусекторни партньорства и взаимодействие за инициативи от общ интерес, както и на практики и модели за добро управление и участие на заинтересованите страни в развитието на територията, като основа за териториално развитие;

Повишаване на конкурентоспособността на местните икономики и възможности  за създаване на местен бизнес, включително чрез диверсификация и подкрепа за алтернативни дейности;

Подкрепа за въвеждането на иновации;

Засилване на капацитета за научни изследвания и иновации и на въвеждането на модерни технологии чрез подкрепа за иновации в предприятията и насърчаване на прехода към кръгова икономика чрез подкрепа за инвестиции в предприятията с цел подобряване на ресурсната ефективност;

Насърчаване на устойчивата и качествена заетост и социално включване на уязвими и маргинализирани групи;

Съхраняване и опазване на околната среда и насърчаване на ресурсната  ефективност, вкл. дейности за превенция и управление на риска и за използване потенциала  на културното наследство;Приобщаващо образование и образователна  интеграция. Период на действие и етапи на изпълнение на Стратегията за ВОМР: Стратегията се разработва за период до 2027 г.

  1. 2.      Финансиране на Стратегията за ВОМР:

Със Стратегията ще се кандидатства за финансиране от:

Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, Европейския фонд за регионално развитие и Европейския социален фонд, чрез:

Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони;

Програма „Околна среда”;

Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията”;

Програма „Развитие на човешките ресурси”

Програма „Образование“

Финансовата помощ, предоставяна за одобрени стратегии за ВОМР е безвъзмездна и е предназначена за дейности, които допринасят за постигане на целите на подхода ВОМР на територията на МИГ Карнобат.

Кандидатстване с проекти към Стратегията за ВОМР: С предоставените за реализиране на Стратегията средства ще се подпомогнат проекти по следните мерки:

 

Стратегически план за развитие на земеделието и и селските райони – СПРЗСР 2023 – 2027 г. (ЕЗФРСР)

М1 – Инвестиции в земеделски стопанства

М2- Инвестиции за преработка на  селскостопански продукти

М3- Инвестиции за неселскостопански дейности в селските райони

М4- Инвестиции в основни услуги и дребни по мащаби инфраструктура в селските райони

М5 – Сътрудничество и подготвителни дейности за него

М6 – Управление, мониторинг и оценка на СВОМР и популяризиране  „Програма за развитие на човешките ресурси“ ПРЧР 2021 – 2027 г. (ЕСФ+)

М7 -  Социално – икономическа интеграция на маргинализирани групи като ромите  „Програма конкурентоспособност и иновации в предприятията“ ПКИП 2021 – 2027 г. (ЕФРР)

М8 – Развитие и засилване на капацитета за научни  изследвания и иновации и на въвеждането на модерни технологии и насърчаване на прехода към кръгова и  ресурсоефективна икономика Програма „Образование“ 2021 – 2027 г. (ЕФРР, ЕСФ+)

М9 – Създаване на условия за достъп до образование чрез преодоляване на демографски, социални и културни бариери Програма „Околна среда“ ПОС 2021 – 2027 г. (ЕФРР)

М10 – Отпадъци

М11 – Биологично разнообразие

Кремена Събева

Председател на УС и представляващ  СНЦ „МИГ – Карнобат“

Pokana_end

Този информационен интернет портал е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз в изпълнение на Договор № РД-50 93/13.06.2012 между МИГ-Карнобат, МЗХ и ДФЗ за прилагането на Стратегията за местно развитие на територията на община Карнобат (2011-2015), финансиран по мярка 41 и мярка 431-1 на ПРСР 2007-2013.

© 2024 Местна инициативна група - Карнобат