НОВИНИ

ОБУЧЕНИЕ НА МЕСТНИ ЛИДЕРИ ОТ ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ- КАРНОБАТ
Дата на публикуване: 3 януари 2017, вторник в 20:40 ч

Във връзка с изпълнението на Договор № РД 50-82/17.08.2016г. между СНЦ „МИГ – Карнобат“, МЗХ и ДФЗ-РА по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ по мярка „Водено от общностите местно развитие“  на  14 и 15 декември 2016г. в конферентната зала на хотел Кабиле се проведоха два броя еднодневни обучения на местни лидери от територията на МИГ-Карнобат.

Основна цел на обученията бе придобиване на знания и умения на местните лидери от територията на МИГ-Карнобат, свързани с участието им в местното развитие чрез подхода Водено от общностите местно развитие (ВОМР) и процеса на подготовката на Стратегията за ВОМР.

Двете обучения бяха на теми: „Преглед на изискванията при разработка на Стратегия за Водено от общностите местно развитие и критериите за подбор залегнали в Подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.” и „Роля на неформалните лидери в процеса на разработване на Стратегия за ВОМР”

В първото обучение обучителят направи обстоен преглед на основните моменти от Наредба № 22 от14 декември 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. Той запозна местните лидери с изискванията залегнали в Наредбата свързани с разработката на СВОМР, критериите за оценка, регламента за разглеждане на СВОМР и др.

С втората тема обучаемите бяха запознати със същността на  понятията „местна общност”, ”неформални групи „,”местен лидер „и др. свързани с темата. Разгледан беше Подходът Водено от общностите местно развитие като мощен инструмент особено по време на криза, който да покаже на местните общности, че могат да предприемат конкретни стъпки към форми на икономическо развитие, които са по-интелигентни, по-устойчиви и по-приобщаващи в съответствие със стратегията Европа 2020.

Този информационен интернет портал е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз в изпълнение на Договор № РД-50 93/13.06.2012 между МИГ-Карнобат, МЗХ и ДФЗ за прилагането на Стратегията за местно развитие на територията на община Карнобат (2011-2015), финансиран по мярка 41 и мярка 431-1 на ПРСР 2007-2013.

© 2019 Местна инициативна група - Карнобат