НОВИНИ

ОБУЧЕНИЕ НА ЕКИПА НА МИГ- КАРНОБАТ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ПАРТНЬОРИТЕ
Дата на публикуване: 3 януари 2017, вторник в 20:36 ч

Във връзка с изпълнението на Договор № РД 50-82/17.08.2016г. между СНЦ „МИГ – Карнобат“, МЗХ и ДФЗ-РА по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ по мярка „Водено от общностите местно развитие“  на  19 и 20 декември 2016г. в Ритуалната зала на гр. Карнобат се проведоха два броя еднодневни обучения на екипа на МИГ-Карнобат и представители на партньорите.

Основна цел на обученията бе придобиване на знания и умения  от  екипа и партньорите в местното партньорство, свързани със стратегическо планиране на местното развитие чрез подхода Водено от общностите местно развитие (ВОМР) и процеса на подготовката на Стратегията за ВОМР.

Двете обучения бяха на теми: „Преглед на изискванията при разработка на Стратегия за Водено от общностите местно развитие и критериите за подбор залегнали в Подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.” и „Роля и ангажименти на екипа на МИГ в процеса на разработване и прилагане на Стратегия за Водено от общностите местно развитие”

В първото обучение обучителят направи обстоен преглед на основните моменти от Наредба № 22 от14 декември 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. Той запозна екипа на МИГ-Карнобат и представителите на партньорите с изискванията залегнали в Наредбата свързани с разработката на СВОМР, критериите за оценка, регламента за разглеждане на СВОМР и др.

С втората тема обучаемите бяха запознати с отговорностите и задълженията ,които имат за правилната подготовка на СВОМР на МИГ-Карнобат и подготовката и окомплектоване на цялата проектна документация. Бяха разгледан и анализиран SWOT анализа като резултат от направените две проучвания.

Този информационен интернет портал е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз в изпълнение на Договор № РД-50 93/13.06.2012 между МИГ-Карнобат, МЗХ и ДФЗ за прилагането на Стратегията за местно развитие на територията на община Карнобат (2011-2015), финансиран по мярка 41 и мярка 431-1 на ПРСР 2007-2013.

© 2019 Местна инициативна група - Карнобат