НОВИНИ

На 17.08.2016г. беше подписан договор за изпълнение на проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. между Министерство на земеделието и храните, ДФЗ – РА и Местна инициативна група – Карнобат.
Дата на публикуване: 27 юни 2017, вторник в 17:20 ч

На 17.08.2016г. беше подписан договор за изпълнение на проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. между Министерство на земеделието и храните, ДФЗ – РА и Местна инициативна група – Карнобат.

Подготовката на стратегията за водено от общностите местно развитие е ключов етап в изпълнението на проекта. Той ще съчетава привличането на висока експертиза с насърчаване на включването на местното население в разработването и бъдещето прилагане на стратегията за водено от общностите местно развитие. Чрез заложените в проекта дейности ще се придобият и усъвършенстват знания, умения и способности на местните общности и лидери и засилване на обществената активност за работа по подхода ВОМР за популяризирането и бъдещето прилагане на стратегията за местно развитие.

По проекта с продължителност 6 месеца е планирано изпълнението на няколко групи дейности, насочени към: • Популяризиране процеса на разработка на стратегията: информационни кампании и дейности в населените места като информационни материали, организиране на срещи,семинари и конференции, публикуване на информация в регионални медии; • Обучения на екипа на МИГ, на представители на партньорите и местни лидери • Проучване и анализ на територията • Дейности по подготовка на стратегията за водено от общностите местно развитие за територията на община Карнобат, включващи работни срещи, експертна работа, информационни срещи за консултиране с местната общност и провеждане на обществени обсъждания.

Общата стойност на проекта и предварително одобрената безвъзмездна помощ за изпълнението му е 48 837,75 лв. от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020. Проектът се реализира с подкрепата на Програма за развитие на селските райони 2014-2020, Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони.

Този информационен интернет портал е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз в изпълнение на Договор № РД-50 93/13.06.2012 между МИГ-Карнобат, МЗХ и ДФЗ за прилагането на Стратегията за местно развитие на територията на община Карнобат (2011-2015), финансиран по мярка 41 и мярка 431-1 на ПРСР 2007-2013.

© 2019 Местна инициативна група - Карнобат