НОВИНИ

МИГ – Карнобат проведе широко обществено обсъждане на проект на Многофондова Стратегия за Водено от общностите местно развитие, която обхваща периода 2023-2027 г.
Дата на публикуване: 30 септември 2023, събота в 18:05 ч

Logo1

На 27 септември 2023 година в град Карнобат, Местна инициативна група „Карнобат“ организира и проведе широко обществено обсъждане на проект на Многофондова Стратегия за Водено от общностите местно развитие, която обхваща периода 2023-2027 г.

В обсъждането участие взеха местни заинтересовани страни, местни лидери, и представители на местна власт, земеделски стопани, микропреприятия, малки и средни предприятия, НПО, уязвими групи, общности на малцинства, читалища, клубове и други.

По време на общественото обсъждане са представени резултатите от работните срещи за консултиране подготовката на Стратегията, работен и окончателен вариант на Стратегията с включените визия, цели, приоритети за развитие, описание на мерките, на бюджетите и дейностите.

През програмния период 2023-2027 г. България ще продължи да прилага подхода „Водено от общността местно развитие“ (ВОМР) като той ще се изпълнява чрез многофондово финансиране. Подходът ВОМР ще получава подкрепа със средства от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), Европейския социален фонд (ЕСФ+) и Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР). Подкрепата ще се извършва чрез прилагане на интегрирани и многосекторни стратегии за местно развитие, основани на характеристиките на конкретната територия и разработени въз основа на местните потребности и потенциал.

През програмния период 2023 – 2027 г., водещият фонд за прилагането на подхода ВОМР е Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони чрез предоставяне на финансиране от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони. Изпълнението на операции, избрани в рамките на стратегиите за Водено от общностите местно развитие, ще се финансира и със средства от Европейския социален фонд + (ЕСФ+) и Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР). Подкрепата от ЕСФ+ и ЕФРР ще се извършва посредством предоставяне на финансов ресурс за стратегиите за ВОМР от програмите „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“, „Развитие на човешките ресурси“, „Образование“ и „Околна среда“.

Прилагането на Стратегиите за ВОМР е  насочено към финансиране на проекти, които отговарят на местните потребности, създават и запазват заетост за местното население и са в полза на малкия местен бизнес. Чрез тях се цели да бъдат създадени по-добри икономически, социални и екологични условия за живот в населените места и да се подкрепи многосекторното развитие на местните икономики.

В тази връзка и след оценка на местните потребности, СНЦ „МИГ-Карнобат“ има намерение чрез своята Стратегия за ВОМР да превърне територията на община Карнобат в привлекателна среда, с високо качество на живот и съхранена местна идентичност в условията на конкурентноспособна икономика.

picture1

Основната стратегическа цел обедини всички заинтересовани страни и местната общност, които ще работят заедно с МИГ за създаване на конкурентноспособна икономика и съхранено природно и културно наследство, чрез ефективно използване на местните ресурси и социално приобщаване.

            Основните приоритети са два:

- Израстване и утвърждаване на конкурентоспособна местна икономика на територията на МИГ-Карнобат  със собствена териториална идентичност на база специфичен потенциал и продукти.

- Подобряване привлекателността и условията на живот на територията на МИГ-Карнобат като предпочитано място за живот, отдих и туризъм.

            За изпълнение на приоритетите МИГ предвижда следните интервенции:

- II.Г.1.1. Инвестиции в земеделските стопанства, насочени към опазване на компонентите на околната среда с бюджет за БФП в размер на 782 332 лева;

- II.Г.2 – Инвестиции за преработка на селскостопански продукти с бюджет за БФП в размер на 929 019,25 лева;

- II.Г.3 – Инвестиции за неселскостопански дейности в селските райони с бюджет за БФП в размер на 929 019,25 лева;

- II.Г.6 – Инвестиции в основни услуги и дребни по мащаби инфраструктура в селските райони с бюджет за БФП в размер на 1 369 081 лева;

- II.Г.7 – Запазването на духовния и културния живот на населението в селските райони с бюджет за БФП в размер на 391 166  лева;

- Процедура /комбинирана/ Разработване и внедряване на иновации в предприятията с бюджет за БФП в размер на 234 699,60 лева;

-  Приоритет 1, „Качествено и приобщаващо предучилищно и училищно образование”, Създаване на условия за достъп до образование чрез преодоляване на демографски, социални и културни бариери с бюджет за БФП в размер на 977 915 лева;

-  Приоритет „Биоразнообразие“ – Работа със заинтересованите страни в подкрепа на опазване на биологичното разнообразие, вкл. противодействието срещу бракониерството, трафика и незаконната търговия с екземпляри от дивата флора и фауна с бюджет за БФП в размер на 43 028,26 лева;

Подробна информация за всички предстоящи събития можете да намерите на нашата интернет страница: www.mig-karnobat.eu

Настоящата публикация е в изпълнение на мерките за публичност и информираност по АДПБФП № РД-50-132/11.04.2023 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. за изпълнение на проект BG06RDNP001-19.610-0038 „Подготовка на Стратегия за водено от общностите местно развитие (СВОМР) на МИГ – Карнобат за периода до 2027 г.“

picture2

Logo2

Този информационен интернет портал е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз в изпълнение на Договор № РД-50 93/13.06.2012 между МИГ-Карнобат, МЗХ и ДФЗ за прилагането на Стратегията за местно развитие на територията на община Карнобат (2011-2015), финансиран по мярка 41 и мярка 431-1 на ПРСР 2007-2013.

© 2024 Местна инициативна група - Карнобат