НОВИНИ

Местна инициативна група – Карнобат организира Информационна конференция на тема Стратегия за водено от общностите местно развитие: възможности за финансиране и перспективи
Дата на публикуване: 15 ноември 2016, вторник в 19:50 ч

Местна инициативна група – Карнобат провежда кампания по запознаване на местните общности от община Карнобат с процеса на разработване на стратегия за развитие на територията на общината.

В рамките на тази кампания МИГ – Карнобат организира

Информационна конференция на тема:  „Стратегия за водено от общностите местно развитие: възможности за финансиране и перспективи“

Място на провеждане:

 • на 21.11.2016 г. от10,30  часа, в гр.Карнобат – Ритуална зала с представители на публичния сектор
 • на 22.11.2016г. от 10,30 часа в гр.Карнобат – Ритуална зала с представители на стопанския сектор
 • на 22.11.2016г. от 13,30 часа в гр.Карнобат – Ритуална зала с представители на нестопанския сектор 

 

ОСНОВНИ ТЕМИ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА:

 • Информационен панел 1:
  • Стратегия за водено от общностите местно развитие: инструмент за прилагане на интегриран подход за развитие на територията. Възможности за финансиране на местното развитие чрез мерки от Програмата за развитие на селските райони и други мерки.
 • Информационен панел 2:
  • Роля и функции на „Местна инициативна група – Карнобат“ в подготовка и прилагане на Стратегия за водено от общностите местно развитие.Управителният съвет и екипът на Местна инициативна група – Карнобат се обръща към жителите на община Карнобат, бенефициенти, представители на местната власт, местния бизнес, нестопанския сектор, местните институции в областта на образованието и културата, социални партньори на община и други организации с покана за активно участие в информационната кампания и в процеса на разработване на Стратегия за водено от общностите местно развитие.

   Информационната кампания се осъществява в рамките на проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. между Министерство на земеделието и храните, ДФЗ – РА и Местна инициативна група – Карнобат в партньорство с Община Болярово с подкрепата на Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони.

Този информационен интернет портал е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз в изпълнение на Договор № РД-50 93/13.06.2012 между МИГ-Карнобат, МЗХ и ДФЗ за прилагането на Стратегията за местно развитие на територията на община Карнобат (2011-2015), финансиран по мярка 41 и мярка 431-1 на ПРСР 2007-2013.

© 2019 Местна инициативна група - Карнобат