НОВИНИ

Местна инициативна група – Карнобат започва кампания по запознаване на местните общности от община Карнобат
Дата на публикуване: 22 януари 2016, петък в 15:44 ч

Местна инициативна група – Карнобат започва кампания по запознаване на местните общности от община Карнобат с процеса на разработване на стратегия за развитие на територията на двете общини. В рамките на кампанията са планирани 2 събития, които ще  проведат на в гр. Карнобат:

27 януари 2016 г. от 10.30 ч. в гр.Карнобат, в Ритуална зала;

27 януари 2016 г. от 13.00 ч. в гр.Карнобат, в Ритуална зала

Управителният съвет и екипът на Местна инициативна група – Карнобат се обръща към жителите на община Карнобат, бенефициенти, представители на местната власт, местния бизнес, нестопанския сектор, местните институции в областта на образованието и културата, социални партньори на община и други организации с покана за активно участие в информационната кампания и в процеса на разработване на Стратегия за водено от общностите местно развитие. Ключов фактор за успешното разработване и прилагане на Стратегия за ВОМР е  включването на местните общности и заинтересовани страни във всеки един от етапите на работа. Информационната кампания се осъществява в рамките на проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“  на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. между Министерство на земеделието и храните, ДФЗ – РА и Местна инициативна група – Карнобат с подкрепата на Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони.

Този информационен интернет портал е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз в изпълнение на Договор № РД-50 93/13.06.2012 между МИГ-Карнобат, МЗХ и ДФЗ за прилагането на Стратегията за местно развитие на територията на община Карнобат (2011-2015), финансиран по мярка 41 и мярка 431-1 на ПРСР 2007-2013.

© 2019 Местна инициативна група - Карнобат