НОВИНИ

Заключителна Информационна конференция на СНЦ „МИГ – Карнобат“
Дата на публикуване: 4 октомври 2023, сряда в 18:27 ч

Logo1

Със заключителна Информационна конференция СНЦ „МИГ-Карнобат“ приключи изпълнението на проект, имащ за основна цел да подготви територията на МИГ за подхода водено от общностите местно развитие, както и да изготви съвместно с всички заинтересовани страни – представители на публичната власт, бизнеса, неправителствени организации, земеделски производители, активни граждани проект на Многофондова стратегия за ВОМР 2023-2027 г.

Информационното събитие се проведе на 3 октомври в град Карнобат при изключителен интерес от страна на местната общност и представители на различни сектори, местни лидери, граждани.

Сред основните цели, които МИГ-Карнобат постигна с реализиране на проекта са осигурената подкрепа за придобиване на умения и създаване на капацитет за функциониране на МИГ, подпомогнат е процеса за подготовка на Многофонсова стратегия за ВОМР 2023-2027 г., финансирана от 5 финансови инструменти.

С изпълнените дейности МИГ успя да насърчи включването на местното население в разработването на Стратегията, да местната общност относно възможността за финансиране на Стратегията.

МИГ извърши две аналитични проучвания, които подпомогнаха да се идентифицират и дефинират  ключовите проблеми, местни нужди, приоритети и основни заинтересовани страни в развитието на територията на община Карнобат.

С широка обществена подкрепа и консултиране е разработена Многофонсова стратегия за ВОМР 2023-2027 г.

По проекта също така ключови представители на местната общност, заинтересовани страни и местни лидери придобиха и усъвършенстваха  знания, умения и способности за участие в процеса по прилагане на ВОМР.

С проекта, МИГ успя да засили обществената активност за работа по подхода ВОМР и за популяризирането и бъдещето прилагането на Стратегията за местно развитие.

На територията на МИГ за публичност и информираност са проведени над 15 събития -  информационни кампании в населените места, срещи, семинар и конференция; изготвяне и разпространение на информационни материали за информиране на местното население; публикуване на информация по проекта в регионални медии.

По време на различните информационни събития всички заинтересовани страни бяха убедени в благоприятното въздействие върху територията от реализирането на Стратегията за Водено от общностите местно развитие, беше насърчено включването на местното население в разработването и бъдещото прилагане на стратегията за ВОМР, както и участниците се  информираха относно възможностите за финансиране на Стратегията за ВОМР на МИГ – Карнобат за периода до 2027 г.

На всяко събитие имаше активни дискусии, събиране на мнения и препоръки, разглеждане на въпроси от заинтересованите страни към  МИГ-Карнобат, свързани с ползите на местното население при включване в процеса на разработване на Стратегията за Водено от общностите местно развитие за периода 2023-2027г на територията на МИГ- Карнобат.

Picture3

При изпълнение на проекта, заинтересованите страни и местната общност изразиха своята готовност да работят на територията на МИГ за осигуряване на справедливи доходи, повишаване на устойчивостта, конкурентоспособността и ресурсната ефективност в сектори земеделие и преработващата промишленост, вкл. чрез диверсификация и подкрепа за алтернативни дейности.

Най-важно за местната общност е осигуряване на качествена заетост, социално включване, добавена стойност и повишена производителност чрез насърчаване на иновациите, вкл. за представители на уязвимите групи.

Също така, територията н МИГ има нужда от  повишаване нивото на образование и квалификация за качествена заетост и привличане на инвестиции, вкл. за представители на уязвимите групи.

Активното население от селата заяви, че има интерес и мотивация да работи за укрепване и запазване на териториалната и общностна идентичност и съхранение на социалните и културни традиции и обичаи, за предаването им към бъдещите поколения.

На СНЦ „МИГ-Карнобат“ предстои да депозира за одобрение разработената Многофондова Стратегия за ВОМР при обявяване на прием.

Подробна информация за всички събития можете да намерите на нашата интернет страница: www.mig-karnobat.eu

Настоящата публикация е в изпълнение на мерките за публичност и информираност по АДПБФП № РД-50-132/11.04.2023 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. за изпълнение на проект BG06RDNP001-19.610-0038 „Подготовка на Стратегия за водено от общностите местно развитие (СВОМР) на МИГ – Карнобат за периода до 2027 г.“

Picture4

Logo2

Този информационен интернет портал е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз в изпълнение на Договор № РД-50 93/13.06.2012 между МИГ-Карнобат, МЗХ и ДФЗ за прилагането на Стратегията за местно развитие на територията на община Карнобат (2011-2015), финансиран по мярка 41 и мярка 431-1 на ПРСР 2007-2013.

© 2024 Местна инициативна група - Карнобат