НОВИНИ

АНКЕТА
Дата на публикуване: 17 юни 2023, събота в 16:05 ч

За проучване и анализ на заинтересованите страни, за целите на разработване на стратегия за водено от общностите местно развитие /СВОМР/ на територията на МИГ- Карнобат

Уважаеми госпожи и господа,

Във връзка с изпълнение на Административен договор РД 50-132/11.04.2023 г за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. за изпълнение на проект BG06RDNP001-19.610-0038 „Подготовка на Стратегия за водено от общностите местно развитие (СВОМР) на МИГ – Карнобат за периода до 2027 г.“,,

бихме искали най-учтиво да Ви поканим да попълните настоящата анкета, с цел да подпомогнете процеса по подготовка и разработване на Стратегията за Водено от общностите местно развите за периода до 2027 г. на МИГ – Карнобат. По този начин ще помогнете да се даде приоритет на видове проекти, като бихме желали да знаем повече за силните страни, нуждите и бъдещите планове на Вас и Вашата сфера на дейност в региона.

АНКЕТНАТА КАРТА МОЖЕ ДА ПОПЪЛНИТЕ ТУК

Този информационен интернет портал е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз в изпълнение на Договор № РД-50 93/13.06.2012 между МИГ-Карнобат, МЗХ и ДФЗ за прилагането на Стратегията за местно развитие на територията на община Карнобат (2011-2015), финансиран по мярка 41 и мярка 431-1 на ПРСР 2007-2013.

© 2024 Местна инициативна група - Карнобат