НОВИНИ

Актуализиран график на информационите събития на МИГ – Карнобат
Дата на публикуване: 11 август 2023, петък в 17:15 ч

График

на информационните събития за изпълнение на дейностите по разработване на Стратегия за ВОМР за програмен период 2021-2027 г.

по проект BG06RDNP001-19.610-0038 „Подготовка на Стратегия за Водено от общностите местно развитие (СВОМР) на МИГ – Карнобат за периода до 2027 г.“

Актуализиран график на информационни срещи по проект 19.1_Page_1

Актуализиран график на информационни срещи по проект 19.1_Page_2

Актуализиран график на информационни срещи по проект 19.1_Page_3

Този информационен интернет портал е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз в изпълнение на Договор № РД-50 93/13.06.2012 между МИГ-Карнобат, МЗХ и ДФЗ за прилагането на Стратегията за местно развитие на територията на община Карнобат (2011-2015), финансиран по мярка 41 и мярка 431-1 на ПРСР 2007-2013.

© 2023 Местна инициативна група - Карнобат