Стратегия за местно развитие

Работа с бенефициенти

Дейности и събития на територията на МИГ

НОВИНИ

МИГ – КАРНОБАТ  – ТЕРИТОРИЯ С ПРИВЛЕКАТЕЛНА СРЕДА, ВИСОКО КАЧЕСТВО НА ЖИВОТ И СЪХРАНЕНА МЕСТНА ИДЕНТИЧНОСТ В УСЛОВИЯТА НА КОНКУРЕНТНОСПОСОБНА ИНОВАТИВНА ЖИЗНЕНА ИКОНОМИКА СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ: УТВЪРЖДАВАНЕ НА ТЕРИТОРИЯ С КОНКУРЕНТНОСПОСОБНА ИКОНОМИКА И СЪХРАНЕНО ПРИРОДНО И КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО ЧРЕЗ ЕФЕКТИВНО ИЗПОЛЗВАНИ МЕСТНИ РЕСУРСИ, ПОТЕНЦИАЛ И СОЦИАЛНОТО ПРИОБЩАВАНЕ

Прочети още

Заключителна Информационна конференция на СНЦ „МИГ – Карнобат“
Дата на публикуване: 4 октомври 2023, сряда в 18:27 ч

Със заключителна Информационна конференция СНЦ „МИГ-Карнобат“ приключи изпълнението на проект, имащ за основна цел да подготви територията на МИГ за подхода водено от общностите местно развитие, както и да изготви съвместно с всички заинтересовани страни – представители на публичната власт, бизнеса, неправителствени организации, земеделски производители, активни граждани проект на Многофондова стратегия за ВОМР 2023-2027 г. [...]

Прочети още

На 27 септември 2023 година в град Карнобат, Местна инициативна група „Карнобат“ организира и проведе широко обществено обсъждане на проект на Многофондова Стратегия за Водено от общностите местно развитие, която обхваща периода 2023-2027 г. В обсъждането участие взеха местни заинтересовани страни, местни лидери, и представители на местна власт, земеделски стопани, микропреприятия, малки и средни предприятия, [...]

Прочети още

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ИНФОРМАЦИОННА КОНФЕРЕНЦИЯ
Дата на публикуване: 17 септември 2023, неделя в 16:53 ч

Във връзка с изпълнение на Административен договор РД 50-132/11.04.2023 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. за изпълнение на проект BG06RDNP001-19.610-0038 „Подготовка на Стратегия за водено от [...]

Прочети още

Във връзка с изпълнение на Административен договор РД 50-132/11.04.2023 г за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. за изпълнение на проект BG06RDNP001-19.610-0038 „Подготовка на Стратегия за водено от [...]

Прочети още

Страница 1 от 2012345...1020...Последна »

Този информационен интернет портал е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз в изпълнение на Договор № РД-50 93/13.06.2012 между МИГ-Карнобат, МЗХ и ДФЗ за прилагането на Стратегията за местно развитие на територията на община Карнобат (2011-2015), финансиран по мярка 41 и мярка 431-1 на ПРСР 2007-2013.

© 2024 Местна инициативна група - Карнобат