Стратегия за местно развитие

Работа с бенефициенти

Дейности и събития на територията на МИГ

НОВИНИ

Заключителна Информационна конференция на СНЦ „МИГ – Карнобат“
Дата на публикуване: 4 октомври 2023, сряда в 18:27 ч

Със заключителна Информационна конференция СНЦ „МИГ-Карнобат“ приключи изпълнението на проект, имащ за основна цел да подготви територията на МИГ за подхода водено от общностите местно развитие, както и да изготви съвместно с всички заинтересовани страни – представители на публичната власт, бизнеса, неправителствени организации, земеделски производители, активни граждани проект на Многофондова стратегия за ВОМР 2023-2027 г. [...]

Прочети още

На 27 септември 2023 година в град Карнобат, Местна инициативна група „Карнобат“ организира и проведе широко обществено обсъждане на проект на Многофондова Стратегия за Водено от общностите местно развитие, която обхваща периода 2023-2027 г. В обсъждането участие взеха местни заинтересовани страни, местни лидери, и представители на местна власт, земеделски стопани, микропреприятия, малки и средни предприятия, [...]

Прочети още

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ИНФОРМАЦИОННА КОНФЕРЕНЦИЯ
Дата на публикуване: 17 септември 2023, неделя в 16:53 ч

Във връзка с изпълнение на Административен договор РД 50-132/11.04.2023 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. за изпълнение на проект BG06RDNP001-19.610-0038 „Подготовка на Стратегия за водено от [...]

Прочети още

Във връзка с изпълнение на Административен договор РД 50-132/11.04.2023 г за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. за изпълнение на проект BG06RDNP001-19.610-0038 „Подготовка на Стратегия за водено от [...]

Прочети още

Актуализиран график на информационите събития на МИГ – Карнобат
Дата на публикуване: 11 август 2023, петък в 17:15 ч

График на информационните събития за изпълнение на дейностите по разработване на Стратегия за ВОМР за програмен период 2021-2027 г. по проект BG06RDNP001-19.610-0038 „Подготовка на Стратегия за Водено от общностите местно развитие (СВОМР) на МИГ – Карнобат за периода до 2027 г.“

Прочети още

Страница 1 от 2012345...1020...Последна »

Този информационен интернет портал е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз в изпълнение на Договор № РД-50 93/13.06.2012 между МИГ-Карнобат, МЗХ и ДФЗ за прилагането на Стратегията за местно развитие на територията на община Карнобат (2011-2015), финансиран по мярка 41 и мярка 431-1 на ПРСР 2007-2013.

© 2023 Местна инициативна група - Карнобат